Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Monitorowania Ryzyka

Zgłoszenia do 30 czerwca 2023 r. 

Wydział Monitorowania Ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP uczestniczy w procesie inwestowania rezerw dewizowych poprzez monitorowanie ryzyka finansowego, dochodowości rezerw oraz efektywności procesu inwestycyjnego. Pracownicy Wydziału monitorują przestrzegania limitów ograniczających ryzyko finansowe, współpracują z dilerami zarządzającymi portfelami rezerw NBP, a także pogłębiają wiedzę przez udział w szkoleniach wewnętrznych i zagranicznych.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analizowanie uwarunkowań rynkowych procesu inwestycji rezerw dewizowych, w tym na rynkach akcji, obligacji i złota,
 • przygotowywanie raportów dotyczących parametrów procesu inwestycyjnego, efektywności zarządzania rezerwami, ryzyka finansowego oraz przekroczeń limitów inwestycyjnych,
 • analizowanie nowych instrumentów inwestycyjnych w procesie zarządzania rezerwami, w szczególności pod kątem uwarunkowań rynkowych,
 • rozwijanie  metod oceny efektywności i analizy ryzyka w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub metod ilościowych,
 • umiejętności analityczne oraz znajomość praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej, w tym w środowisku informatycznym (Excel, Matlab, R),
 • podstawowa znajomość funkcjonowania rynków i głównych klas instrumentów finansowych,
 • podstawowa znajomość metod pomiaru ryzyka finansowego i dochodowości procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej,
 • kreatywność, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 czerwca 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej  

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.