Oddział Okręgowy w Olsztynie poszukuje kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej

Zgłoszenia do 11 czerwca 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowanych i doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału oraz kontroli zleconych i koordynowanych przez Departament Audytu Wewnętrznego,
 • przygotowywanie i opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej Oddziału oraz monitorowanie jego wykonania,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz
  dokumentacji pokontrolnej (protokołów, zaleceń pokontrolnych, rekomendacji),
  a także dokonywanie analizy wyników,
 • prowadzenie zbioru dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli,
 • monitoring sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych i rekomendacji,
 • wykonywanie zadań menedżera ryzyka.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie w zarządzaniu i organizacji pracy, samodzielność w realizacji zadań,
 • znajomość zagadnień dotyczących systemu kontroli wewnętrznej oraz ryzyka
  operacyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów, przeprowadzania analiz dokumentacji oraz
  wyciągania wniosków,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętność szybkiego poznawania nowych zagadnień m.in. dotyczących
  funkcjonowania różnych obszarów działalności Oddziału Okręgowego NBP,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśniania badanych zagadnień,
 • zdolność do podejmowania inicjatywy w zakresie realizowania powierzonych zadań,
 • komunikatywność, w tym umiejętność przejrzystego przekazywania informacji
  w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, MBA.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 11 czerwca 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej  

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.