Stanisław Owsiak

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 - 2010

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 – 2010

Urodził się 26 lutego 1946 r. w Krośnie.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego. Uzyskane tytuły naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1976 r.), doktora habilitowanego (1984 r.), profesora nauk ekonomicznych (1992 r.). Przebywał na wielu zagranicznych stażach i stypendiach naukowych.

W latach 1989–1993 wicedyrektor Instytutu Finansów, a od 1993 r. kierownik Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996–2002 pełnił funkcję Prorektora do spraw Nauki swej macierzystej uczelni. Od 1992 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (1994–2004), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999 r.), ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP (1990–2004), członek Społecznej Rady Planowania (1994–1997), konsultant Prezesa Rady Ministrów RP (1996–1997), członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1999–2002), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1999 r.), członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2003–2004).

W pracy naukowej koncentruje się głównie na teorii i praktyce finansów, finansów publicznych, polityce fiskalnej, sektorze finansowym oraz transformacji gospodarki polskiej. Autor ponad 150 publikacji naukowych z tego zakresu wydanych w kraju i za granicą. Od lat zajmuje się aktywnie działalnością dydaktyczną. Ma znaczący wkład w rozwój kadr naukowych (m.in.: promotor rozpraw doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, wniosków o tytuły naukowe).