Stosowanie zasady wzajemności

Do obliczania bufora antycyklicznego specyficznego dla instytucji stosuje się wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie ustalonym przez organ właściwy w sprawach nadzoru makroostrożnościowego innego państwa członkowskiego UE

Do obliczania bufora antycyklicznego specyficznego dla instytucji stosuje się wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie ustalonym przez organ właściwy w sprawach nadzoru makroostrożnościowego innego państwa członkowskiego UE

Zgodnie z art. 26 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym do obliczania bufora antycyklicznego specyficznego dla instytucji stosuje się wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie ustalonym przez organ właściwy w sprawach nadzoru makroostrożnościowego innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego, o ile nie przekracza on 2,5%.

Zobacz również