Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 11 grudnia 2009 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z wynikami porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE, przedstawionymi przez NBP. Rada z satysfakcją odnotowała generalnie pozytywny kierunek rozwoju systemu płatniczego w zakresie rozliczeń detalicznych. Rada wyraziła poparcie dla tezy, że bez podjęcia działań, określonych w Programie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013, w szczególności promujących obrót bezgotówkowy i zwiększających wykorzystanie rachunków bankowych do dokonywania płatności bezgotówkowych, zbliżenie poziomu wykorzystania poszczególnych instrumentów płatniczych oraz rozwój infrastruktury im służącej do poziomu średniej krajów UE w badanych wskaźnikach jest nierealne.
  • zapoznała się z oceną realizacji strategicznego celu polskiego systemu płatniczego, dokonaną przez NBP i podzieliła zawarty w niej pogląd, iż główny cel polskiego systemu płatniczego, dotyczący efektywności i bezpieczeństwa krajowej infrastruktury płatniczej oraz jej integracji z rozwiązaniami europejskimi, jest realizowany prawidłowo,
  • zapoznała się ze sprawozdaniem ZBP na temat wdrażania SEPA w Polsce w roku 2009 i poparła zawartą w nim rekomendację Sekretariatu SEPA Polska w sprawie kontynuowania prac zmierzających do urzeczywistnienia SEPA – Jednolitego Obszaru Płatności w EURO.

Rada wyraziła przekonanie, że konsekwentne wdrożenie przez polskie banki, przedsiębiorstwa i administrację elektronicznych usług płatniczo-rozliczeniowych przynosi i będzie przynosić konkretne korzyści materialne, zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność polskich firm i polskiej gospodarki.
Rada wyraziła ponownie opinię o potrzebie przyjęcia Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego jako programu innowacyjnego, przyczyniającego się do modernizacji Polski w wielkiej skali.

Ponadto, Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działań Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, przedstawionym przez Związek Banków Polskich, oraz z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją na temat porównania wyników badań ubankowienia Polaków w 2006 r. i 2009 r.,
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2009 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2009 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2010 r.