Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r., sporządzoną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • zapoznała się z raportem analityczno-badawczym Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce, przygotowanym przez Narodowy Bank Polski, i pierwszymi wynikami prac Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych,
 • zapoznała się z raportem Produkt cash back, jako alternatywne źródło dostępu do gotówki, sporządzonym przez Narodowy Bank Polski, i omówiła możliwości dalszego rozwoju usługi cash back w Polsce,
 • przedyskutowała wnioski z badania postaw Polaków wobec obrotu bezgotówkowego,
 • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat wdrożenia przez banki rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych, stwierdzając, że zdecydowana większość banków – wydawców kart już obecnie realizuje powyższe rekomendacje.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi:

 • Sprawozdaniem z wdrażania SEPA w Polsce w 2013 r.,
 • Nowelizacją Normy PN-F 01101:2007; Bankowość i pokrewne usługi bankowe. Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP),

opracowanymi przez Związek Banków Polskich, oraz

 • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2013 r.,
 • Niekartowymi schematami płatności bezgotówkowych na świecie,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2013 r.),

przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2013 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2014 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 kwietnia 2014 r.