Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2017 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła model funkcjonowania usług dostępu do rachunku bankowego (PIS, AIS, COFP) na rynku polskim, przedstawiony przez Związek Banków Polskich w związku z realizowanym, w ramach otwartej bankowości (open banking), projektem Polish API. W szczególności Rada zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Polish API i potrzebę jak najszybszego zakończenia nad nim prac w celu umożliwienia bankom rozpoczęcia fazy wdrożeniowej. Jednocześnie Rada omówiła kwestię świadczenia usług dostępu do rachunku w kontekście implementacji dyrektywy PSD2 w okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie ustawy implementującej tę dyrektywę do dnia rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji. W wyniku dyskusji zgodzono się, że w omawianym okresie zastosowanie będą miały dotychczasowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa płatności.
  • zapoznała się z analizą porównawczą wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2016 r., przeprowadzoną przez Narodowy Bank Polski.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2017 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2017 r.,
  • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2016 roku,
  • Porównaniem wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Informacją na temat stanu prac Zespołu roboczego ds. badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w kwietniu 2018 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2017 r.