Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 19 czerwca 2017 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się:

  • z informacją o stanie prac prowadzonych w ramach strumienia Zwiększenie obrotu bezgotówkowego w programie Od papierowej do cyfrowej Polski,
  • z Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, realizowanym pod auspicjami Związku Banków Polskich, i przedyskutowała plan dalszych działań w tym zakresie. Rada pozytywnie oceniła powstanie tego programu, mającego na celu istotne rozszerzenie akceptowania płatności bezgotówkowych, i wyraziła nadzieję na pełną jego realizację w najbliższych latach.
  • z planami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie rozliczania płatności natychmiastowych w euro. Rada podkreśliła znaczenie realizacji tych planów dla rozwoju polskiego systemu płatniczego.
  • z koncepcją i stanem prac dotyczących standaryzacji interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, przedstawionymi przez Związek Banków Polskich,
  • ze strategią Poczty Polskiej S.A. w kontekście wyzwań rynku płatniczego.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2017 r.,
  • Stanem wdrożenia usługi cash back na rynku polskim.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 9 października 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 19 czerwca 2017 r.