Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 21 grudnia 2000 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 21 grudnia 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę spełniania przez polski system płatniczy 10 minimalnych zasad obowiązujących dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej,
  2. omówiła przesłanki i perspektywy eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń międzybankowych do dnia 31.12.2003 r.; Rada zaleciła konieczność przedyskutowania w trybie roboczym przez Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz Ministerstwo Finansów możliwości wprowadzenia w przepisach ustawowych delegacji dla Prezesa NBP lub Ministra Finansów do określania obowiązujących standardów w zakresie rozliczeń pieniężnych dla banków i ich klientów,
  3. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat rozwoju bankowości internetowej i doświadczeń banków polskich w tej dziedzinie,
  4. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat zasad preawizowania, obowiązujących przy realizacji międzybankowych przelewów wysokokwotowych.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 28 marca 2001 r.