Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 września 2009 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 21 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Narodowy Bank Polski ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2009 r.,
  • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. współpracy banków z jednostkami samorządu terytorialnego we wdrażaniu strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego i wyraziła poparcie dla kierunków i form tej współpracy,
  • zapoznała się z wnioskami z IV Kongresu Gospodarki Elektronicznej, przedstawionymi przez Związek Banków Polskich,
  • zapoznała się z raportem Narodowego Banku Polskiego z ogólnopolskiego badania reprezentatywnego nt. ubankowienia Polaków, form otrzymywania dochodów i zasiłków oraz sposobów płatności z tytułu opłat i podatków i przedyskutowała wnioski wynikające z tego badania oraz poprosiła o przygotowanie informacji nt. kierunku zmian w badanym obszarze w stosunku do wcześniejszych badań,
  • zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego nt. propozycji koordynacji prac nad zapewnieniem ciągłości działania infrastruktury krytycznej systemu finansowego w świetle zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym i zaakceptowała wynikające z niej wnioski,
  • przyjęła do wiadomości informację nt. stanu prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013.

Ponadto, Rada zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na temat migracji KIR S.A. do systemu TARGET2-NBP oraz z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacja o stanie realizacji projektu SE-2012
  • Porównanie wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
  • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2009 r.
  • Informacja o kartach płatniczych – II kwartał 2009 r.