Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 24 czerwca 2016 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczyli: Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, i Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z planami Ministerstwa Rozwoju, dotyczącymi elektronicznych płatności w sektorze publicznym, przedstawionymi przez Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, oraz Sebastiana Christowa, Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,
  • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat prac nad projektem “Schemat Krajowy”,
  • zapoznała się z przedstawioną przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. oceną funkcjonowania systemu BLIK – polskiego systemu płatności mobilnych po pierwszym roku jego działania i z planami jego rozwoju w 2016 r. oraz omówiła zaprezentowane strategiczne cele BLIK,
  • zapoznała się z wynikami analizy stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 i przedyskutowała wynikające z niej wnioski.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.,
  • Informacją o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2015 roku, sporządzoną przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 30 września 2016 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 24 czerwca 2016 r.