Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami (AZU)

Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami – AZU to jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tożsamością (ZSZT), którego celem jest zapewnienie centralizacji mechanizmów zarządzania tożsamością użytkowników w systemach informatycznych Narodowego Banku Polskiego.

Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami – AZU to jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tożsamością (ZSZT), którego celem jest zapewnienie centralizacji mechanizmów zarządzania tożsamością użytkowników w systemach informatycznych Narodowego Banku Polskiego.

System ZSZT służy do:

  • zapewnienia jednolitego dostępu do systemów informatycznych,
  • zapewnienia pojedynczego punktu logowania dla użytkowników systemów informatycznych, przy zachowaniu restrykcyjnych, jednolitych i scentralizowanych zasad bezpieczeństwa,
  • zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych,
  • zapewnienia jednolitego systemu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych,
  • monitorowania zgodności posiadanych przez użytkowników uprawnień z założeniami regulacji i polityk bezpieczeństwa w NBP,
  • centralnego zarządzania zbiorem danych osobowych użytkowników systemów informatycznych.

Usługi uwierzytelniania dla użytkowników spoza Narodowego Banku Polskiego w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) nie są usługami publicznymi. System ZSZT pełni wyłącznie rolę usługową centralnego uwierzytelniania i zarządzania rolami biznesowymi użytkowników spoza Narodowego Banku Polskiego dla tych systemów informatycznych, które są zintegrowane z ZSZT. Jedynie podmioty, które podpisały umowę z Narodowym Bankiem Polskim lub które z mocy obowiązującego prawa są zobowiązane do korzystania, z co najmniej jednego systemu informatycznego w Narodowym Banku Polskim, mogą wystąpić o założenie kont i nadanie uprawnień do niego/nich w ramach ZSZT, zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych przez departament odpowiadający za dany system informatyczny w NBP.

Narodowy Bank Polski zapewnia dla użytkowników aplikacji AZU wsparcie dostępne:

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z funkcjonalnościami oraz zasadami działania Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami AZU, przed rozpoczęciem pracy. W tym celu należy skorzystać z instrukcji udostępnionych na podstronie Poznaj AZU

Zasady działania aplikacji AZU zostały również przedstawione w instruktażowych materiałach filmowych: