Nieskarbowe dłużne papiery wartościowe

Dane dotyczące rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych pozyskiwane są na podstawie sprawozdań miesięcznych przekazywanych przez panel banków

Dane dotyczące rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych pozyskiwane są na podstawie sprawozdań miesięcznych przekazywanych przez panel banków

Prezentowane dane dotyczące rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych pozyskiwane są na podstawie sprawozdań miesięcznych przekazywanych do NBP przez panel banków, zgodnie z Uchwałą nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące sprawozdawanych do NBP danych na temat przedstawionych nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych określa 

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych D0000-D0003 i DE03A-DE250

Jednocześnie NBP informuje, iż począwszy od danych miesięcznych za wrzesień 2017 r. zmianie uległ sposób ich dezagregacji – stany poszczególnych kategorii papierów wartościowych publikowane będą w ujęciu łącznym, niezależnie od ich terminu zapadalności. Należy przy tym zastrzec, że wybrane pozycje w prezentowanej tabeli mogą nie być udostępniane ze względu na wymogi poufności sprawozdawczej (zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., art.23,ust. 6).

Ponadto, zamieszczone zostały dane historyczne za okres 2012–2022, zawierające średnie ze stanów na koniec poszczególnych miesięcy w danych kategoriach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych.

Do pobrania

Nieskarbowe dłużne papiery (2023)

Archiwalne pliki do pobrania

2022

2021

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014 

2013

2012

Zobacz również