Oczekiwania i prognozy inflacji

Oczekiwania inflacyjne podmiotów ekonomicznych są przedmiotem wnikliwego zainteresowania władz monetarnych. W NBP badane są oczekiwania różnych grup podmiotów: konsumentów, przedsiębiorstw i profesjonalnych prognostów

Oczekiwania inflacyjne podmiotów ekonomicznych są przedmiotem wnikliwego zainteresowania władz monetarnych. W NBP badane są oczekiwania różnych grup podmiotów: konsumentów, przedsiębiorstw i profesjonalnych prognostów

W strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oczekiwania inflacyjne podmiotów ekonomicznych są przedmiotem wnikliwego zainteresowania władz monetarnych. W Narodowym Banku Polskim badane są oczekiwania różnych grup podmiotów: konsumentów, przedsiębiorstw i profesjonalnych prognostów.

Źródłem informacji o oczekiwaniach inflacyjnych są badania koniunktury konsumenckiej GUS (konsumenci), Szybki Monitoring NBP (przedsiębiorstwa), Ankieta Makroekonomiczna NBP (profesjonalni progności).

Oczekiwania inflacyjne konsumentów

NBP korzysta z danych GUS nt. oczekiwań inflacyjnych konsumentów uzyskiwanych z badań koniunktury konsumenckiej GUS. Dane te są prezentowane comiesięcznie w Biuletynach Statystycznych GUS.

Oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw

Prezentowane dane zawierają strukturę odpowiedzi na pytanie ankietowe oraz statystykę bilansową, będąca różnicą między odsetkami przedsiębiorstw oczekujących wzrostów cen a odsetkami przedsiębiorstw oczekujących braku zmian lub spadku cen (z odpowiednimi wagami): B = (E1 + ½E2) − (½E4 + E5), gdzie E1, E2, E4 i E5 oznaczają odpowiednio frakcje przedsiębiorstw twierdzących, że ceny będą: rosły szybciej niż dotychczas, rosły w tym samym tempie, pozostaną bez zmian, spadną. Statystyka bilansowa nie ma bezpośredniego odniesienia do poziomu oczekiwanej inflacji, gdyż opinie ankietowanych są formułowane w kategoriach jakościowych i względem inflacji bieżącej, podanej w treści pytania ankietowego. Wzrost statystyki bilansowej jest interpretowany jako przesunięcie opinii ankietowanych w kierunku silniejszych wzrostów cen.

Oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw 

Pełna informacja o sytuacji i prognozach przedsiębiorstw jest opisana w cyklicznych materiałach NBP, które są aktualizowane w trybie kwartalnym.

Prognozy ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP

Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów, w tym prognozy dotyczące inflacji w różnych horyzontach, znajdują się na stronie Ankiety Makroekonomicznej NBP.

Zobacz również