Zarząd NBP

W skład Zarządu NBP wchodzą: Prezes NBP - jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków Zarządu NBP, w tym dwóch wiceprezesów NBP

W skład Zarządu NBP wchodzą: Prezes NBP – jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków Zarządu NBP, w tym dwóch wiceprezesów NBP

Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje Zarząd NBP. W jego skład wchodzą: Prezes NBP – jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków Zarządu NBP, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

Członkowie Zarządu NBP są powoływani i odwoływani przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa NBP. Kadencja członków Zarządu NBP trwa 6 lat i ta sama osoba nie może być członkiem Zarządu NBP dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP.

Do zakresu działania Zarządu NBP należą w szczególności:

 • realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej,
 • okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,
 • nadzorowanie operacji otwartego rynku,
 • ocena funkcjonowania systemu bankowego,
 • analiza stabilności krajowego systemu finansowego,
 • uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP,
 • uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich wysokości,
 • określanie zasad gospodarowania funduszami NBP,
 • określanie zasad organizacji i podziału zadań NBP,
 • określanie zasad polityki kadrowej i płacowej NBP,
 • uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP,
 • opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą,
 • przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady Polityki Pieniężnej.

Skład Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Infografika: Zakres działania Zarządu NBP

Zobacz również