Rada Polityki Pieniężnej

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm RP i Senat RP.

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm RP i Senat RP.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 pkt. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.

W skład Rady wchodzą:

 • Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP,
 • 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm RP i Senat RP.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat. Funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej można pełnić tylko jedną kadencję.

Rada Polityki Pieniężnej w szczególności:

 • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi RP równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
 • składa Sejmowi RP sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
 • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
 • ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i wysokość jej oprocentowania,
 • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
 • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
 • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
 • ustala zasady operacji otwartego rynku,
 • dokonuje ocen działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej,
 • określa zasady tworzenia i rozwiązywania rezerwy NBP na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych,
 • wybiera biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe NBP.

Aktualny skład Rady Polityki Pieniężnej:

Kontakt z RPP

Rada Polityki Pieniężnej
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
sekretariat.rpp@nbp.pl


W okresie pięciu dni przed posiedzeniem decyzyjnym RPP i jeden dzień roboczy po posiedzeniu obowiązuje tzw. blackout period. W tym okresie członkowie RPP nie wypowiadają się na tematy dotyczące bieżącej polityki pieniężnej oraz oceny zjawisk gospodarczych związanych bezpośrednio z realizacją polityki pieniężnej.


Zobacz również