System finansowy

System finansowy - definicja | Rola NBP w systemie finansowym

System finansowy – definicja | Rola NBP w systemie finansowym

Narodowy Bank Polski jest współodpowiedzialny za stabilność i rozwój systemu finansowego. Prezes NBP jest jednym z czterech – obok Ministra Finansów, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – członków Komitetu Stabilności Finansowej. Obecnie (od 2015 r.) Komitet Stabilności Finansowej działa w dwóch formułach: jako organ makroostrożnościowy (KSF-M) oraz jako ciało odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym (KSF-K). W obszarze makroostrożnościowym Komitetowi przewodniczy Prezes NBP, natomiast zarządzania kryzysowego Minister Finansów.

NBP aktywnie uczestniczy w budowie sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce oraz pracach Komitetu Stabilności Finansowej na rzecz nadzoru makroostrożnościowego oraz zarządzania kryzysowego.

Z punktu widzenia NBP szczególnie ważne jest bezpieczeństwo finansowe banków, gdyż NBP pełni wobec nich funkcję pożyczkodawcy ostatniej szansy. Stabilność systemu bankowego jest również warunkiem utrzymania stabilności cen, sprawnego funkcjonowania systemów rozliczeń pieniężnych oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Dlatego Narodowy Bank Polski monitoruje i analizuje sytuację systemu finansowego w Polsce. Wyniki analiz przedstawiane są w publikowanych materiałach oraz cyklicznych raportach.

Dowiedz się więcej

Poznaj lepiej zadania banku centralnego

Zobacz również