Badania wiedzy ekonomicznej Polaków

NBP prowadzi cykliczne badania społeczne dotyczące wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków | Prowadzone badania | Wyniki badań

NBP prowadzi cykliczne badania społeczne dotyczące wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków | Prowadzone badania | Wyniki badań

Narodowy Bank Polski prowadzi cykliczne badania społeczne dotyczące wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. Badania te dostarczają danych pozwalających na rozwijanie edukacji ekonomicznej i finansowej w Polsce i dostosowywanie jej do potrzeb różnych grup społecznych.

Poddawane badaniom grupy społeczne to: dzieci i młodzież szkolna, studenci, dorośli. Badaniem objęte są następujące zagadnienia: subiektywna i obiektywna wiedza o ekonomii i finansach, postrzeganie ekonomii i wiedzy na ten temat, oczekiwania w stosunku do edukacji ekonomicznej, postawy wobec pieniądza i zachowania finansowe, źródła wiedzy o ekonomii i finansach i preferencje w tym zakresie, stosunek do przedsiębiorczości.

Grupy społeczne przebadane w latach 2012–2022: dzieci i młodzież (edycje 2014 i 2018 i 2022), studenci (2016) oraz dorośli (edycje 2012, 2015 i 2020).

NBP uczestniczy w cyklicznym międzynarodowym badaniu kompetencji i wiedzy finansowej dorosłych (edycje 2015 i 2019), organizowanym przez Międzynarodową Sieć ds. Edukacji Finansowej (International Network on Financial Education, INFE), która funkcjonuje w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań!

Ocena stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z perspektywy nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie oraz uczniów i rodziców.

Jak uczniowie oceniają swoją znajomość zagadnień ekonomicznych? Jak obiektywnie wypadają umiejętności ekonomiczne młodych? Jak są skuteczne według nauczycieli działania edukacyjne szkolne i pozaszkolne dedykowane ekonomii? Preferowane i wykorzystywane źródła wiedzy ekonomicznej według grup wiekowych. Mapa potrzeb edukacyjnych młodych oraz nauczycieli. Ocena aktywności finansowej uczniów i rodziców.

Do pobrania

Prezentacja wyników badania „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce” (2022)

Prezentacja wyników badania „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce” (2018)

 

Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków

Ocena stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat ekonomii i gospodarki oraz identyfikacja obszarów realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

Jak Polacy postrzegają wiedzę ekonomiczną? Jak oceniają swoją wiedzę? Co mówią obiektywne testy wiedzy? Czy Polacy są skłonni do zwiększania wiedzy? Jakie są ich potrzeby edukacyjne? Jakie oczekiwania mają wobec edukacji ekonomicznej? Jakie prezentują postawy i zachowania finansowe? Jaki jest stosunek Polaków do przedsiębiorczości?

Do pobrania 

Prezentacja wyników „Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków” (2020)

Ocena stanu wiedzy i świadomości studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich na temat ekonomii, finansów, gospodarki i przedsiębiorczości.

Jak studenci z różnych kierunków studiów oceniają poziom własnej wiedzy ekonomicznej? Jak wypadła obiektywna ocena wiedzy studentów na podstawie wyników Testu Wiedzy Ekonomicznej? Jakie czynniki determinują poziom znajomości zagadnień ekonomicznych przez studentów? Jakie źródła wiedzy o finansach preferują? Z jakich produktów finansowych i ubezpieczeniowych korzystają?

Do pobrania 

Prezentacja wyników badania „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej studentów w Polsce” (2016)

Zobacz również