Bankowość elektroniczna NBP

Ogólne informacje o systemie NBE | Lista dokumentów | Wymagania techniczne | Droga awaryjna | Ochrona danych osobowych

Ogólne informacje o systemie NBE | Lista dokumentów | Wymagania techniczne | Droga awaryjna | Ochrona danych osobowych

System Bankowości elektronicznej NBP (NBE) wspomaga obsługę rachunków bankowych, wykonywaną przez NBP na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o finansach publicznych.

NBE to rozwiązanie wydajne i spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa.

Udostępnienie funkcjonalności systemu NBE odbywa się w kanale www przez przeglądarkę internetową.
Nowoczesny interfejs użytkownika, zbudowany w oparciu o aktualne rozwiązania technologiczne dla aplikacji internetowych, zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do funkcji oraz danych systemu. NBE spełnia wymagania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w zakresie transmisji danych, ochrony dostępu do danych, bezpieczeństwa transakcji oraz ochrony sesji pracy z systemem.

Poza standardowymi usługami bankowymi Narodowy Bank Polski, poprzez kanał NBE świadczy inne usługi, w szczególności:

 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki w oddziale okręgowym NBP,
 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki w zastępczej obsłudze kasowej (ZOK) w ING Banku Śląskim S.A. oraz PKO BP S.A.,
 • obsługę formularza dowodu wpłaty w ZOK w ING Banku Śląskim S.A., PKO BP S.A., oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A.,
 • obsługę zlecenia elektronicznej wypłaty gotówki w bankomacie z użyciem telefonu komórkowego,
 • obsługę kart debetowych,
 • obsługę wniosków,
 • obsługę lokat terminowych,
 • obsługę zlecenia żądania odwołania płatności SEPA,
 • kalkulator walutowy umożliwiający przeliczanie walut z zastosowaniem kursów ogłaszanych przez NBP,
 • kalkulator odsetkowy wykorzystywany do symulacji odsetek od lokat,
 • obsługę informacyjną klienta,
 • bankowość mobilną (dostęp do wybranych informacji na urządzeniach przenośnych).

System NBE realizuje potrzeby klientów Narodowego Banku Polskiego w zakresie obsługi rachunków bankowych, a główne korzyści związane z jego użytkowaniem to:

 • ciągłość obsługi klientów NBP w trybie 24/7/365 w zakresie składania zleceń płatniczych oraz obsługi zapytań,
 • alternatywne sposoby dostępu do wybranych produktów i usług bankowych: kanał www, kanał mobilny, droga awaryjna,
 • uproszczona architektura rozwiązania po stronie klienta (jedna aplikacja NBE),
 • intuicyjny, ergonomiczny oraz przyjazny użytkownikowi interfejs, zgodny z szatą graficzną NBP,
 • dostęp do wersji szkoleniowej NBE oraz e-learning.

Narodowy Bank Polski zapewnia użytkownikom systemu NBE wsparcie serwisowe w zakresie obsługi systemu i rachunku bankowego, dostępne:

 • drogą telefoniczną: +48 801 111 000,
 • mailową: helpdesk@nbp.pl oraz
 • bezpośrednio w systemie NBE.

Dowiedz się więcej

Wersja edukacyjna systemu

Zapoznanie się z funkcjonalnościami oraz zasadami działania systemu NBE możliwe jest w wersji edukacyjnej systemu, udostępnionej pod adresem: https://enbe.nbp.pl Dane autoryzacyjne niezbędne do zalogowania dostępne są w oddziałach okręgowych NBP.

Lista dokumentów

Otwarcie rachunku

 • Karta uprawnień użytkowników NBE
 • Karta wzorów podpisów
 • Lista osób upoważnionych
 • Wniosek o otwarcie rachunku bankowego
 • Wniosek o usługę kart debetowych

Czeki

 • Lista czeków złożonych do inkasa/ O/O Warszawa
 • Lista czeków złożonych do inkasa/ O/O pozostałe

Lokaty

 • Wniosek o otwarcie rachunku terminowego
 • Zlecenie założenia lokaty terminowej w złotych
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu lokaty w złotych przed terminem
 • Zlecenie założenia lokaty terminowej w walutach obcych
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu lokaty w walutach obcych przed terminem
 • Oświadczenie o zmianie dyspozycji w zakresie odnawialności lokaty terminowej

Formularze zlecenia

 • Zlecenie przekazania środków w kraju
 • Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty
 • Upoważnienie do obciążania rachunku
 • Zlecenie sprzedaży/wypłaty zagranicznych środków płatniczych
 • Zlecenie skupu/wpłaty zagranicznych środków płatniczych
 • Wniosek o wystawienie żądania odwołania polecenia wypłaty wysłanego w formie komunikatu SEPA CT
 • Informacja o żądaniu odwołania polecenia wypłaty otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT

Wpłaty gotówkowe

 • Dowód wpłaty_ING Bank Śląski i PKO BP

Inne wnioski

 • Wniosek o telefoniczne składanie zapytania o saldo i obroty na rachunku
 • Wniosek o nadanie uprawnień w NBPCollect
 • Wniosek o wydanie karty debetowej
 • Zgłoszenie unieważnienia certyfikatu

 

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w Publikacjach w Wersji edukacyjnej systemu NBE

Dane autoryzacyjne niezbędne do zalogowania do systemu otrzymają Państwo w oddziale okręgowym NBP.

Aplikacja DRAW

Aplikacja DRAW realizuje obsługę tzw. drogi awaryjnej składania zleceń płatniczych na informatycznych nośnikach danych, udostępniając alternatywną względem kanału „on-line” systemu NBE, drogę składania zleceń płatniczych. Wykorzystywana jest w przypadku braku dostępu do kanału „on-line” systemu NBE, spowodowanego jego niedostępnością lub problemami telekomunikacyjnymi.

Dodatkowo umożliwia podpisanie plików importowych (w szczególności tych zawierających większą liczbę zleceń) zanim te zostaną zaimportowane „on-line” do systemu NBE.

Zadania realizowane przez aplikację DRAW to:

 • wczytanie zleceń płatniczych przygotowanych w systemie księgowym klienta, wraz z podstawową weryfikacją struktury pliku oraz zleceń w nim zawartych,
 • prezentacja wczytanych z pliku zleceń płatniczych,
 • umożliwienie użytkownikom podpisania pliku ze zleceniami,
 • umożliwienie użytkownikowi zaszyfrowania podpisanego pliku i zapisania go we wskazanej przez niego lokalizacji celem złożenia w oddziale okręgowym NBP.

Tryb składania zleceń płatniczych na informatycznym nośniku danych opiera się na założeniu, że użytkownik dysponuje zleceniami utworzonymi w używanym w ramach klienta systemie zewnętrznym (np. system finansowo-księgowy, płacowy etc.), który to system potrafi zapisywać (eksportować) zlecenia w pliku tekstowym – w jednym z obsługiwanych w ramach systemu NBE formacie. Plik ze zleceniami jest następnie odpowiednio przygotowywany (podpisywany oraz szyfrowany) w ramach aplikacji DRAW, po czym może być przekazany na informatycznym nośniku danych do oddziału okręgowego NBP obsługującego klienta. W oddziale zlecenia zawarte w dostarczonym przez upoważnionego pracownika klienta pliku zostają wczytane w systemie księgowym NBP.

Aplikacja DRAW dostępna jest do pobrania w systemie NBE w zakładce „Administracja” >> „Aplikacja drogi awaryjnej”.

Minimalne wymagania systemowe

Stacje robocze, na których uruchamiany będzie system NBE muszą spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11 z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 px,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,
 • dostęp do połączenia internetowego,
 • przeglądarka internetowa (dowolna z poniższych):
  • Microsoft Edge (oparta na Chromium – silnik Blink) od wersji 85,
  • Mozilla Firefox od wersji 70,
  • Google Chrome od wersji 70,
  • Opera od wersji 70,
 • zainstalowane środowisko uruchomieniowe JAVA (JRE) 32-bit – okresowo aktualizowane:
 • dodatkowe oprogramowanie:
  • przeglądarka plików PDF.

Zalecane wymagania systemowe

Zaleca się aby stacje robocze, na których uruchamiany będzie system NBE, spełniały poniższe wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami,
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 px,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,
 • dostęp do połączenia internetowego,
 • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oraz ich okresowa aktualizacja (dowolna z poniższych):
  • Microsoft Edge (oparta na Chromium – silnik Blink),
  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome,
  • Opera,
 • zainstalowane środowisko uruchomieniowe JAVA (JRE) 32-bit – okresowo aktualizowane:
 • dodatkowe oprogramowanie:
  • przeglądarka plików PDF.

Informacja

Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej Informacje o inspektorze danych osobowych NBP oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

Zobacz również