Prezes NBP

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Prezes NBP:

  • jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,
  • przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, reprezentuje NBP na zewnątrz,
  • reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych,
  • przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym,
  • ustala, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, zasady przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych wartości przez banki i te przedsiębiorstwa,
  • realizuje zadania wynikające z przepisów o obronie Ojczyzny.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: Adam Glapiński

Dowiedz się więcej

Zobacz również