Współpraca techniczna NBP

Informacje | Kontakt

Informacje | Kontakt


Strona informacyjna na temat programu współpracy technicznej NBP w języku angielskim


O współpracy technicznej na rzecz państw rozwijających się

Narodowy Bank Polski, podobnie jak inne europejskie banki centralne, współpracuje z bankami centralnymi z państw rozwijających się oferując działania w ramach współpracy technicznej. Współpraca techniczna NBP realizowana jest zgodnie ze stosowną uchwałą Zarządu NBP, dokumentami programowymi, a także umowami i porozumieniami dwustronnymi lub dotyczącymi udziału NBP w międzynarodowych działaniach pomocowych organizowanych lub finansowanych przez banki centralne oraz inne instytucje. Nadrzędnym celem współpracy technicznej – jest wsparcie instytucji partnerskich w osiąganiu przez nie jak najwyższych standardów w obszarze bankowości centralnej dzięki wykorzystaniu przekazywanej im przez NBP specjalistycznej wiedzy wzbogaconej polskimi doświadczeniami, w tym w zakresie tworzenia i funkcjonowania niezależnego banku centralnego.

Program współpracy technicznej NBP cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród instytucji partnerskich i jest wysoko oceniany m. in. z uwagi na doświadczenia Polski z okresu transformacji gospodarczej oraz reform poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej, a także w związku z wysoka oceną przez inne banki działań NBP w szeregu obszarach z zakresu bankowości centralnej.  

Oferta współpracy powstaje w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych partnerów programu i obejmuje seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, staże i wyjazdy eksperckie.

Od 2020 r. NBP oferuje również zdalne formy współpracy.

Tematyka i formy współpracy technicznej

NBP realizuje współpracę techniczną w następujących formach:

 • seminaria (2-3 dni) dla maksymalnie 25 ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • warsztaty (2-3 dni) dla maksymalnie 15 ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • webinaria (2-3 dni) dla ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • wizyty studyjne (2-5 dni) dla niewielkich grup ekspertów z jednego bądź kilku banków centralnych;
 • wizyty studyjne online (2-5 dni) dla niewielkich grup ekspertów z jednego bądź kilku banków centralnych;
 • staże (2-8 tygodni) dla 1-2 ekspertów z wybranego banku centralnego;
 • wyjazdy eksperckie przedstawicieli NBP na zaproszenie banków centralnych;
 • konsultacje telefoniczne i e-mailowe;
 • udział w projektach międzynarodowych realizowanych na rzecz instytucji partnerskich.

Współpraca techniczna NBP dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

 • polityka pieniężna i jej instrumenty,
 • statystyka bilansu płatniczego, statystyka monetarna, sprawozdawczość statystyczna,
 • edukacja ekonomiczna,
 • integracja europejska i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 • systemy informatyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • audyt wewnętrzny,
 • organizacja zamówień publicznych,
 • działalność informacyjna i promocyjna NBP,
 • polityka kadrowa, system oceny i szkolenia pracowników,
 • ochrona fizyczna i przewóz wartości,
 • system płatniczy,
 • rachunkowość w banku centralnym i inne.

Priorytetowi partnerzy programu

Działania w zakresie współpracy technicznej NBP kierowane są w pierwszej kolejności do banków centralnych i instytucji partnerskich z:

 • krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego, w tym przede wszystkim Ukrainy;
 • krajów należących wraz z Polską do konstytuanty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym lub Grupie Banku Światowego;
 • krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej.

Międzynarodowa współpraca banków centralnych – najlepsze praktyki ESBC

Narodowy Bank Polski w swojej działalności przestrzega najlepszych praktyk ESBC, które zostały przygotowane przez Grupę Roboczą ds. Współpracy Banków Centralnych pod auspicjami Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych ESBC.

Kontakt

Wydział Współpracy Technicznej
Departament Zagraniczny
Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tct@nbp.pl

Zobacz również