Stawka Referencyjna POLONIA

Średnia ważona stawka operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N | Wyliczenia z ostatnich 6 dni roboczych

Średnia ważona stawka operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N | Wyliczenia z ostatnich 6 dni roboczych

Do pobrania

Dane archiwalne

Komunikaty

Narodowy Bank Polski informuje, iż z dniem 5 maja 2023 r., tj. wraz z wejściem w życie uchwały nr 24/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA” (Dz. Urz. NBP poz. 5), zacznie obowiązywać nowy Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Zmiana dotychczasowego Regulaminu – obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r. – uzasadniona jest potrzebą dostosowania zapisów odnoszących się do awaryjnego sposobu przekazywania do NBP danych na potrzeby Fixingu (tj. zastąpienia faksu pocztą elektroniczną), jak również wprowadzenia dodatkowych modyfikacji o charakterze porządkowym i redakcyjnym. Metodologia wyznaczania Stawki Referencyjnej POLONIA nie ulegnie zmianie.

Podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA według stanu na dzień 4 maja 2023 r. zachowują ten status z dniem wejścia w życie podjętej uchwały.

Treść uchwały nr 24/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego dostępna jest pod poniższym adresem:

https://dzu.nbp.pl/DU_NBP/2023/5/akt.pdf

Zmiana listy Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA

Data publikacji strony: 30-12-2022

Narodowy Bank Polski informuje, iż od dnia 2 stycznia 2023 r. lista Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA będzie obejmować następujące podmioty:

 1. Alior Bank SA,
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 4. Bank Millennium SA,
 5. Bank Pocztowy SA,
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA,
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 8. BNP Paribas Bank Polska SA,
 9. BNP Paribas SA Oddział w Polsce,
 10. Deutsche Bank Polska SA,
 11. ING Bank Śląski SA,
 12. mBank SA,
 13. Plus Bank SA,
 14. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
 15. Santander Bank Polska SA,
 16. Santander Consumer Bank SA,
 17. SGB-Bank SA,
 18. VeloBank SA.

Narodowy Bank Polski informuje, iż w związku ze zmianą nazwy Banku BFG SA na VeloBank SA, od dnia 10 listopada 2022 r. lista Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA obejmuje następujące podmioty:

 1. Alior Bank SA,
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 4. Bank Millennium SA,
 5. Bank Pocztowy SA,
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA,
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 8. BNP Paribas Bank Polska SA,
 9. BNP Paribas SA Oddział w Polsce,
 10. Deutsche Bank Polska SA,
 11. DNB Bank Polska SA,
 12. ING Bank Śląski SA,
 13. mBank SA,
 14. Plus Bank SA,
 15. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
 16. Santander Bank Polska SA,
 17. Santander Consumer Bank SA,
 18. SGB-Bank SA,
 19. VeloBank SA.

W związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 r. (DPR.720.6.2021.256), na mocy której w dniu 30 września 2022 r. wszczęta została przymusowa restrukturyzacja wobec Getin Noble Bank SA oraz przeniesione zostało z dniem 3 października 2022 r. przedsiębiorstwo podmiotu w restrukturyzacji do Banku BFG SA, Narodowy Bank Polski przedstawia zaktualizowaną listę Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA, obowiązującą od dnia 3 października 2022 r.:

 1. Alior Bank SA
 2. Bank BFG SA
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego
 4. Bank Handlowy w Warszawie SA
 5. Bank Millennium SA
 6. Bank Pocztowy SA
 7. Bank Polska Kasa Opieki SA
 8. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 9. BNP Paribas Bank Polska SA
 10. BNP Paribas SA Oddział w Polsce
 11. Deutsche Bank Polska SA
 12. DNB Bank Polska SA
 13. ING Bank Śląski SA
 14. mBank SA
 15. Plus Bank SA
 16. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 17. Santander Bank Polska SA
 18. Santander Consumer Bank SA
 19. SGB-Bank SA.

Narodowy Bank Polski informuje, iż z dniem 6 maja 2019 r. Euro Bank SA przestał pełnić funkcję Uczestnika Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

W rezultacie, od dnia 6 maja 2019 r. lista Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA obejmuje następujące podmioty:

 1. Alior Bank SA
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA
 4. Bank Millennium SA
 5. Bank Pocztowy SA
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 8. BNP Paribas Bank Polska SA
 9. BNP Paribas SA Oddział w Polsce
 10. Deutsche Bank Polska SA
 11. DNB Bank Polska SA
 12. Getin Noble Bank SA
 13. ING Bank Śląski SA
 14. mBank SA
 15. Plus Bank SA
 16. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 17. Santander Bank Polska SA
 18. Santander Consumer Bank SA
 19. SGB-Bank SA

Narodowy Bank Polski informuje, iż od dnia 15 kwietnia 2019 r. do grona Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA przystąpi Alior Bank SA.

W rezultacie, od dnia 15 kwietnia 2019 r. lista Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA będzie obejmować następujące podmioty:

 1. Alior Bank SA
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA
 4. Bank Millennium SA
 5. Bank Pocztowy SA
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 8. BNP Paribas Bank Polska SA
 9. BNP Paribas SA Oddział w Polsce
 10. Deutsche Bank Polska SA
 11. DNB Bank Polska SA
 12. Euro Bank SA
 13. Getin Noble Bank SA
 14. ING Bank Śląski SA
 15. mBank SA
 16. Plus Bank SA
 17. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 18. Santander Bank Polska SA
 19. Santander Consumer Bank SA
 20. SGB-Bank SA

Od dnia 1 grudnia 2017 r. Narodowy Bank Polski obejmuje funkcję Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA, zgodnie z zawartym w dniu 23 października 2017 r. porozumieniem z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych.

Lista Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA nie uległa zmianie, obejmuje 21 banków i przedstawia się następująco:

 1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Pocztowy S.A.
 6. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 8. Bank Zachodni WBK S.A.
 9. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
 10. Deutsche Bank Polska S.A.
 11. DNB Bank Polska S.A.
 12. Euro Bank S.A.
 13. Getin Noble Bank S.A.
 14. ING Bank Śląski S.A.
 15. mBank S.A.
 16. Plus Bank S.A.
 17. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 18. Raiffeisen Bank Polska S.A.
 19. Santander Consumer Bank S.A.
 20. SGB-Bank S.A.
 21. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce.

W dniu 23 października 2017 r. Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Przejęcie przez Narodowy Bank Polski funkcji podmiotu kierującego procesem wyznaczania Stawki Referencyjnej POLONIA jest konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.

W związku ze zmianą Organizatora Fixingu, od dnia 1 grudnia 2017 r. będzie obowiązywał zmodyfikowany Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA. Jednocześnie z dniem 30 listopada 2017 r. traci ważność Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA z dnia 21 grudnia 2015 r.

Modyfikacje wprowadzone w treści Regulaminu mają charakter porządkowy i odzwierciedlają zmianę podmiotu odpowiedzialnego za organizację Fixingu. Przejęcie przez NBP funkcji organizatora Fixingu nie powoduje jakichkolwiek zmian w sposobie wyznaczania Stawki Referencyjnej POLONIA, a także nie wiąże się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na Uczestników Fixingu, w związku z pełnioną przez nich rolą w procesie kalkulacji indeksu.

Zmianom nie ulega także dotychczasowa funkcja banku centralnego w zakresie pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego na potrzeby Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Podmioty posiadające na dzień 30 listopada 2017 r. status Uczestnika Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA zachowają go pod warunkiem przekazania do Narodowego Banku Polskiego Deklaracji przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r.). Deklaracja powinna zostać przesłana do Narodowego Banku Polskiego do dnia 24 listopada 2017 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem „Deklaracja przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA”.

Informacje na temat Stawki Referencyjnej POLONIA

Stawka Referencyjna POLONIA wyznaczana jest jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N w danym dniu roboczym do godziny 16:30.

Uczestnicy Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA, mają obowiązek przesłania do NBP do godziny 16:45 informacji na temat złożonych oraz przyjętych przez nie w danym dniu roboczym niezabezpieczonych depozytów międzybankowych o terminie O/N. Stawka Referencyjna POLONIA jest publikowana w serwisie informacyjnym NBP w tym samym dniu roboczym (T+0) około godziny 17:00.

Obowiązki Uczestników Fixingu oraz tryb przekazywania danych do NBP określa Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Do pobrania

Lista Uczestników Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA

Zobacz również