Regulacje prawne

Zarządzenia i obwieszczenia Prezesa NBP w sprawie sposobu rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych | w sprawie numeracji banków i rachunków | Ustawa o usługach płatniczych

Zarządzenia i obwieszczenia Prezesa NBP w sprawie sposobu rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych | w sprawie numeracji banków i rachunków | Ustawa o usługach płatniczych

Do pobrania

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 9) 

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2021 r. poz. 1) 

Zarządzenie nr 30/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych 

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia adresu poczty elektronicznej właściwego w sprawach powiadamiania Narodowego Banku Polskiego przez sądy i właściwe organy o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika lub uczestnika pośredniego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 10). 

Zobacz również