Nadzór systemowy nad systemem płatniczym

Celem nadzoru systemowego sprawowanego przez NBP nad systemem płatniczym jest przede wszystkim wspieranie bezpieczeństwa i sprawności infrastruktury stanowiącej system płatniczy

Celem nadzoru systemowego sprawowanego przez NBP nad systemem płatniczym jest przede wszystkim wspieranie bezpieczeństwa i sprawności infrastruktury stanowiącej system płatniczy

Celem nadzoru systemowego sprawowanego przez NBP nad systemem płatniczym jest przede wszystkim wspieranie bezpieczeństwa i sprawności infrastruktury stanowiącej system płatniczy, a także zapewnienie organizacji i działania poszczególnych elementów systemu płatniczego zgodnie z przepisami prawa, w celu zagwarantowania ich niezakłóconego funkcjonowania i tym samym ograniczenia ryzyka systemowego związanego z ich funkcjonowaniem.

Komunikat

Zmiana departamentu realizującego zadania z zakresu nadzoru systemowego nad systemem płatniczym.

Od dnia 1 lutego 2023 r. zadania związane ze sprawowaniem przez NBP nadzoru systemowego nad systemami płatności, schematami płatniczymi, systemami rozliczeń i systemami rozrachunku papierów wartościowych oraz usługą acquiringu świadczoną przez krajowe instytucje płatnicze są wykonywane przez Departament Stabilności Finansowej.

Sprawowanie nadzoru systemowego nad systemem płatniczym odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z przyjętą przez Zarząd NBP Polityką sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Adresy dedykowanych skrzynek mailowych nadzor@nbp.pl i raporty.oversight@nbp.pl oraz osoby do kontaktu i ich dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Działania te wpisują się w ogólne zadania NBP związane z:

  • utrzymaniem stabilności krajowego systemu finansowego,
  • utrzymaniem zaufania publicznego do waluty krajowej oraz
  • zapewnieniem i ochroną kanałów transmisji polityki pieniężnej.

Istotą działań podejmowanych w ramach sprawowania nadzoru systemowego jest monitorowanie funkcjonowania nadzorowanych systemów, schematów i usług, dokonywanie ich oceny pod kątem realizacji przez te systemy ww. celów nadzorczych oraz w razie potrzeby podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie zmian w ich funkcjonowaniu.

Dokumentację dotyczącą postępowań przed Prezesem NBP należy przesyłać, w przypadku:

  • systemów płatności, w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP;
  • schematów płatniczych na adres: nadzor@nbp.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

Adres skrzynki podawczej NBP na platformie ePUAP: /NBP/SkrytkaESP.

Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego

Nadzór systemowy w zakresie systemu płatniczego

Lista systemów i schematów podlegających nadzorowi systemowemu Prezesa NBP

Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności

Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące schematów płatniczych

Dowiedz się więcej

Zobacz również