Deklaracja bankikredyt.nbp.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej nbp.pl

Deklaracja dostępności

Narodowy Bank Polski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Banki i Kredyt dostępnej pod adresem bankikredyt.nbp.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W chwili publikacji deklaracji nie są spełnione następujące kryteria sukcesu określone w załączniku do powyższej ustawy:

 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają tekstowe odpowiedniki (1.1.1),
 • niektóre strony mają niewłaściwe informacje i relacje elementów języka HTML (1.3.1),
 • wybrane elementy są rozróżniane tylko za pomocą koloru (1.4.1),
 • nie wszystkie treści przedstawione są z zachowaniem minimalnego kontrastu (1.4.3),
 • wybrane elementy strony nie dopasowują się do szerokości ekranu urządzenia końcowego użytkownika (1.4.10),
 • nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają minimalny kontrast (1.4.11),
 • wybrane elementy stron mogą nie być dostępne przy użyciu samej klawiatury (2.1.1),
 • nie wszystkie elementy strony są dostępne przy korzystaniu z samej klawiatury (2.1.2),
 • strony nie posiadają skrótów umożliwiających pominięcie bloków (2.4.1),
 • tytuły stron nie są unikalne i nie informują o ich zawartości (2.4.2),
 • wybrane strony mogą nie zachowywać właściwej kolejności fokusa (2.4.3),
 • nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu (2.4.4),
 • nie wszystkie wymagane elementy posiadają stosowne nagłówki i etykiety (2.4.6),
 • wybrane elementy stron mogą nie być wyróżniane podczas nawigacji widocznym fokusem (2.4.7),
 • niektóre elementy interfejsu mogą nie posiadać stosownej etykiety w nazwie (2.5.3),
 • nawigacja i funkcje nie są konsekwentnie stosowane w całym serwisie (3.2.3),
 • wybrane podstrony nie posiadają konsekwentnej identyfikacji (3.2.4),
 • strony nie są w pełni poprawne semantycznie i wolne od błędów na poziomie HTML (4.1.1),
 • nie wszystkie znaczniki, atrybuty i wartości HTML są użyte zgodnie ze specyfikacją (4.1.2),
 • nie wszystkie komunikaty posiadają opisy za pośrednictwem atrybutów ARIA (4.1.3).

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez . Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji NBP pod adresem poczty elektronicznej dostepnosc@nbp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 185 20 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostęność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać następujące dane:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Narodowy Bank Polski zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Banki i Kredyt niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz określi, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Banki i Kredyt może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Banki i Kredyt odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres listy@nbp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Narodowego Banku Polskiego znajduje się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/21. Pomieszczenia siedziby nie są dostępne publicznie w sposób nieograniczony. Wszystkie osoby zaproszone do siedziby NBP podlegają uprzedniemu zgłoszeniu przez pracownika NBP oraz obowiązkowej rejestracji w recepcji. Po okazaniu dokumentów tożsamości gościom zostaje wydana jednorazowa przepustka.

Dostęp do siedziby NBP dla gości umożliwiony jest przez wejście główne. Wejście główne do siedziby NBP znajduje się w podwórzu od ul. Świętokrzyskiej do którego prowadzą bramy druga i trzecia (budynek posiada cztery bramy). Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem umieszczony jest napis „Narodowy Bank Polski”.

Do środka holu głównego prowadzą automatycznie rozsuwane drzwi. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalszy dostęp do budynku zabezpieczony jest obrotowymi bramkami. Dostęp dla osób na wózkach zapewniony jest przez dodatkowe przejście obsługiwane przez pracownika Straży Bankowej NBP.

W siedzibie NBP nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W budynkach są windy przystosowane do przewozu osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost głównego wejścia po lewej stronie. Jest do niej swobodny dostęp.

Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony placu Powstańców Warszawy (od strony Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie): trzy bezpośrednio przed wejściem głównym do Oddziału, trzy bliżej ulicy Świętokrzyskiej. Niezależnie od tego NBP umożliwia osobom niepełnosprawnym-zaproszonym gościom skorzystanie z miejsc parkingowych na dziedzińcu NBP, do którego prowadzi druga i trzecia brama od ulicy Świętokrzyskiej. Chęć skorzystania z takiego miejsca musi być wcześniej zgłoszona u zapraszającego pracownika NBP.

Do siedziby Narodowego Banku Polskiego i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Narodowy Bank Polski udostępnia aplikację mobilną Moje NBP, którą można pobrać:

Deklaracja dostępności strony internetowej nbp.pl