Działalność analityczna i badawcza

Działalność analityczno-badawcza służy przede wszystkim prowadzeniu polityki pieniężnej

Działalność analityczno-badawcza służy przede wszystkim prowadzeniu polityki pieniężnej

W NBP prowadzone są analizy i badania całego spektrum zjawisk i procesów gospodarczych, a ich wyniki służą wsparciu procesów decyzyjnych Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej (Rady). Rada, podejmując decyzje z zakresu polityki pieniężnej, kieruje się bieżącym stanem koniunktury i inflacji oraz oczekiwanymi zmianami aktywności gospodarczej i przebiegiem procesów cenowych w perspektywie kilku kwartałów. Źródłem informacji dotyczących tych zagadnień są m.in. analizy prowadzone w NBP. W szczególności jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje, jest projekcja PKB i inflacji, która przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Polityka pieniężna wymaga również wnikliwego badania konkurencyjności gospodarki, bilansu płatniczego, zmian w strukturze gospodarki i ich wpływu na procesy inflacyjne oraz rynku pracy. Dużą wagę przywiązuje się także do badań dotyczących gospodarstw domowych i popytu konsumpcyjnego. Wśród nich istotną rolę odgrywa kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych. Badania obejmują również sytuację sektora finansów publicznych.

Działalność analityczno-badawcza obejmuje również polski system finansowy, który tworzą instytucje i rynki finansowe, a także regulacje prawne określające zasady ich funkcjonowania oraz powiązania między nimi. Przedmiotem analiz są przede wszystkim rozwój oraz stabilność systemu finansowego. Rozpoznawane są także możliwe zagrożenia stabilności systemu finansowego oraz ich skutki.

Ważnym przedmiotem badań jest wzajemne oddziaływanie między sytuacją instytucji finansowych (zwłaszcza banków) a polityką pieniężną prowadzoną przez Narodowy Bank Polski. Analizuje się m.in. oczekiwania rynków finansowych wobec polityki stóp procentowych NBP oraz kursu walutowego. Wyniki tych analiz NBP wykorzystuje do tworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed sytuacjami zagrażającymi stabilności systemu finansowego i całej gospodarki.