Działalność edukacyjna i informacyjna

Misja NBP a działalność edukacyjna | Formy aktywności | Inicjatywy edukacyjno-informacyjne – wybór

Misja NBP a działalność edukacyjna | Formy aktywności | Inicjatywy edukacyjno-informacyjne – wybór

Ważnym elementem misji NBP – jako banku centralnego wspierającego rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej – jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego.

NBP realizuje wskazane cele m.in. poprzez: opracowywanie oraz wspieranie projektów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej skierowanych do różnych grup odbiorców, zwłaszcza do środowisk szkolnych i akademickich, liderów opinii społecznej oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem finansowym; wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych dzięki programom stypendialnym; rozbudowaną działalność wydawniczą; ogólnodostępną działalność Centrum Pieniądza NBP i Centralnej Biblioteki NBP, jednej z najlepiej zaopatrzonych polskich bibliotek naukowych o profilu ekonomicznym.

Najważniejsze inicjatywy edukacyjno-informacyjne NBP

Złote Szkoły NBP – ogólnopolski program edukacyjny, skierowany do klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych, którego celem jest stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. W dwóch dotychczasowych edycjach wzięło udział blisko 300 tys. uczestników.

Ogólnopolskie konkursy – konkursy organizowane przez NBP dla różnych grup odbiorców, a także olimpiady ekonomiczne i konkursy tematyczne dofinansowane przez bank centralny.

Nagroda im. Władysława Grabskiego – przyznawana każdego roku dziennikarzom przygotowującym wartościowe artykuły, audycje i programy przyczyniające się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka – jedyna w swoim rodzaju interaktywna placówka edukacyjno-wystawiennicza, podzielona na 16 sal tematycznych, w których multimedialne ekspozycje pokazują historię pieniądza, wyjaśniają rolę banków centralnych, znaczenie procesów ekonomicznych oraz zasady inwestowania – wszystko w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Programy stypendialne – dofinansowane przez NBP stypendia, dzięki którym uzdolniona młodzież, głównie ze środowisk wiejskich i małych miast, może rozpocząć lub kontynuować naukę w szkole wyższej.

Działalność wydawnicza – NBP jest wydawcą licznych publikacji z zakresu ekonomii, polityki pieniężnej, systemu finansowego oraz historii pieniądza, w tym wielu o charakterze edukacyjnym. Spośród kilkudziesięciu tytułów większość to periodyki (roczniki, kwartalniki i miesięczniki), na ogół ukazujące się w językach polskim i angielskim. Wydawnictwa są dostępne na stronie internetowej NBP i w wersji drukowanej.

Centralna Biblioteka NBP – biblioteka o statusie biblioteki naukowej, z największym w Polsce zbiorem z zakresu nauk ekonomicznych, zwłaszcza bankowości, finansów i zarządzania, liczącym ponad 155,2 tys. woluminów. Najcenniejsze materiały biblioteczne są konserwowane i zapisywane w formie cyfrowej.

Badania społeczne dotyczące wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków – cykliczne badania społeczne, na podstawie których oceniany jest stan wiedzy społeczeństwa na temat ekonomii i gospodarki, oraz identyfikowane są obszary realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

Więcej informacji na temat inicjatyw edukacyjnych NBP można znaleźć na naszej stronie w zakładce „edukacja”, gdzie publikowane są także materiały edukacyjne, m.in. broszury dotyczące działalności NBP oraz pakiety dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji, multimedia i gry.