Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NBP

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NBP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Bank Polski, mający siedzibę w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.
  2. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej poświęconej Inspektorowi Danych Osobowych w NBP (odnośnik poniżej).
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu związanego z informowaniem o działalności Narodowego Banku Polskiego.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawa prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

NBP jako instytucja zaufania publicznego przykłada szczególną wagę do rzetelnej i profesjonalnej realizacji zadań ujętych w przepisach prawa. NBP dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem, transparentne i ograniczone do niezbędnego minimum dla celu ich gromadzenia. Wdrożone w NBP standardy i rozwiązania zapewniają integralność i poufność przetwarzanych danych oraz mają na celu obniżenia potencjalnego ryzyka wystąpienia naruszenia tajemnicy danych osobowych.

Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych NBP stosuje zróżnicowane zabezpieczenia. W NBP są przetwarzane dane osobowe, które zostały utrwalone w formie papierowej lub/ i elektronicznej. Całość przetwarzania danych osobowych jest objęta ochroną fizyczną oraz szerokim wachlarzem zabezpieczeń technicznych i informatycznych przez NBP lub podmioty świadczące usługi na rzecz NBP. Weryfikacja stosowanych zabezpieczeń jest realizowana na bieżąco przez NBP, a także przez niezależne podmioty zewnętrzne, którym NBP zleca testowanie i ocenę skuteczności wdrożonych środków ochrony danych.

Niektóre cele przetwarzania danych osobowych wiążą się z wykorzystaniem instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych przez NBP, na podstawie umowy z podmiotami zewnętrznymi. Umowy powierzenia określają zawsze: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, zakres możliwych operacji na danych osobowych, obowiązki i prawa administratora oraz podmiotu, któremu powierza się te dane.

W zależności od rodzaju zastosowanych zabezpieczeń NBP stosuje środki ochrony danych osobowych adekwatne do potencjalnych zagrożeń wynikających z procesu przetwarzania tych danych.

Okres, w którym NBP przetwarza dane osobowe jest zróżnicowany w zależności od celu przetwarzania i nie przekracza czasu ich przechowywania wskazanego w przepisach prawa. Jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie został wskazany w przepisach prawa to ustala się go w oparciu o przyjęte kryterium, uwzględniając zasadę ograniczenia celu i minimalizacji tych danych. W przypadku gdy te same dane osobowe przetwarza się w celach o różnych okresach retencji, to przyjmuje się, że okres przechowywania danych osobowych kończy się wraz z wygaśnięciem celu o najdłuższym okresie.

Zobacz również