Zasady rachunkowości NBP

Zasady rachunkowości dostosowane do wytycznych EBC w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości w ESBC | Uchwały RPP | Wytyczne EBC

Zasady rachunkowości dostosowane do wytycznych EBC w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości w ESBC | Uchwały RPP | Wytyczne EBC

Zgodnie z art. 67 ustawy o NBP, zasady rachunkowości powinny odpowiadać standardom stosowanym w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Dlatego NBP już od 1 stycznia 2004 r. jako pierwszy bank centralny z dziesięciu nowoprzyjętych w dniu 1 maja 2004 r. krajów do UE, dostosował swoje zasady rachunkowości do wytycznych EBC w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości w ESBC.

Przepisy z zakresu rachunkowości NBP

Uchwała nr 13/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości Narodowego Banku Polskiego, wzoru bilansu, rachunku zysków i strat oraz zawartości informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 24) 

Uchwała nr 6/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiazywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 14). 

Wytyczne EBC

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) – wersja skonsolidowana według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Guideline (EU) 2016/2249 of the European Central Bank of 3 November 2016 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2016/34) – consolidated version as of 31.12.2021

Zobacz również