Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi: MFW, EBOR, BRM, EBC

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi: MFW, EBOR, BRM, EBC

Współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

 • NBP pokrywa ze środków własnych wydatki związane z członkostwem Polski w MFW.
 • Bieżąca współpraca koncentruje się na opracowywaniu stanowisk Polski na temat najważniejszych kwestii związanych z działaniami Funduszu. Bank centralny współdziała w tym zakresie z Ministerstwem Finansów.
 • Przedstawiciele NBP uczestniczą w dorocznych spotkaniach udziałowców MFW.

 

  • NBP bierze również udział w przeglądach gospodarki Polski, dokonywanych corocznie podczas wizyt ekspertów Funduszu. Ich efektem są raporty i prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki.

 

  • NBP współpracuje też z MFW w ramach programów oceny sektora finansowego i rozszerzania międzynarodowych standardów statystycznych.

Współpraca z Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

 

  • Prezes NBP reprezentuje Polskę we władzach Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

  • Narodowy Bank Polski koordynuje proces formułowania stanowiska Polski dotyczącego najważniejszych kwestii omawianych na forum Banku Światowego i EBOR. Przedstawiciele NBP uczestniczą w dorocznych spotkaniach Grupy Banku Światowego oraz EBOR.

Obsługa zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa wobec międzynarodowych instytucji finansowych

Współpraca z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

 

  • NBP jest akcjonariuszem BIS z siedzibą w Bazylei, który odgrywa ważną rolę w organizowaniu współpracy banków centralnych.

 

  • Narodowy Bank Polski utrzymuje z BIS stałe kontakty robocze w zakresie oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w gospodarce globalnej.

Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC)

 

  • Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej NBP stał się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). W związku z tym rozpoczął ścisłą współpracę z Europejskim Bankiem Centralnym i innymi bankami centralnymi krajów Unii Europejskiej.

 

  • Prezes NBP uczestniczy w pracach Rady Ogólnej EBC, będącej obok Rady Prezesów i Zarządu, jednym z trzech organów decyzyjnych EBC. Eksperci NBP biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych ESBC, które przygotowują stanowiska merytoryczne w kwestiach dotyczących działalności ESBC, m.in. w zakresie stabilności finansowej, systemów płatności, statystyki bankowej, regulacji prawnych i współpracy międzynarodowej.

 

  • Współpraca z EBC polega także na roboczych kontaktach ekspertów NBP i EBC, wypracowywaniu wspólnych stanowisk, konsultowaniu projektów aktów prawnych, tłumaczeniach opracowań analitycznych i regulacji prawnych oraz organizowaniu różnych form szkoleń. NBP przekazuje EBC dane statystyczne w zakresie finansów i bankowości, umożliwiające ocenę sytuacji gospodarczej w skali Unii Europejskiej.