Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego w 2001 r.

Raport przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2001

Raport przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2001

Raport „Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2001 r.” przedstawia kształtowanie się sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce w roku 2001. Z uwagi na fakt, iż dokument ten publikowany jest po raz pierwszy, wyjaśnione zostały przyczyny nadpłynności w Polsce a także rola banku centralnego w systemie bankowym. Raport koncentruje się na opisie instrumentów wykorzystywanych przez Narodowy Bank Polski dla stabilizacji stóp rynku międzybankowego: operacji otwartego rynku, rezerwy obowiązkowej oraz operacji kredytowo – depozytowych. Omawiane są w nim również czynniki, które prowadzą do zmian płynności systemu bankowego, a jednocześnie pozostają poza wpływem banku centralnego. W zakończeniu przedstawiono modyfikacje systemu operacyjnego NBP związane z dostosowaniem do standardów Eurosystemu.

Raport publikowany jest przede wszystkim w celu informacyjnym a także edukacyjnym. Skierowany jest głównie do ekonomistów związanych z instytucjami finansowymi, ośrodkami naukowymi a także do środowisk akademickich.

Do pobrania

Spis treści

Treść raportu

Tabele i wykresy

Kalendarium – najważniejsze wydarzenia związane z kształtowaniem się płynności

Porównanie systemu operacyjnego NBP i Eurosystemu

Stopy rynku międzybankowego i stany średniego rachunku bieżącego banków w poszczególnych miesiącach

Stopy procentowe NBP

Informacje dzienne (stan na ultimo miesiąca)

Przetargi na bony pieniężne NBP

Stopy rynkowe na tle stopy interwencyjnej

Zestawienie bezwarunkowej sprzedaży skonwertowanych papierów wartościowych

Stawki WIBOR i stopy procentowe NBP

Średnie dzienne saldo operacji otwartego rynku w miesiącu

Zobacz również