Andrzej Kaźmierczak

Biogram | Członek RPP| Kadencja 2010 - 2016

Biogram | Członek RPP| Kadencja 2010 – 2016

Urodził się 12 lipca 1950 r. w Warszawie.

W 1973 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGPiS) w Warszawie (obecnie SGH). W pracy badawczej i dydaktycznej od lat związany z tą uczelnią; w 1979 r. uzyskał tytuł doktora a w 1986 r. doktora habilitowanego; następnie zatrudniony na stanowisku docenta w Katedrze Finansów SGPiS; od 1993 r. profesor w Katedrze Bankowości SGH. Postanowieniem Prezydenta RP w 2000 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej odbył staże w bankach Wielkiej Brytanii, USA, Włoch i Polski. Wykładał w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów oraz członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. (1991–1993); uczestniczył w pracach Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (1992–1997); w 1997 r. członek Rady Banku PEKAO S.A. W latach 1998–2005 wchodził w skład Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych a od 1999 r. pełnił funkcję eksperta NIK do spraw polityki pieniężnej. W 2007 r. powołany został na członka Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na lata 2007–2010. Od 2009 r. ekspert w Kancelarii Prezydenta RP.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych m.in. z teorią pieniądza, polityką pieniężną, rynkiem pieniężnym a celem działalności banku centralnego, integracją walutową z Unią Europejską, instrumentami i celami polityki pieniężnej. Jest autorem ponad 100 rozpraw naukowych, wielu ekspertyz przeznaczonych dla ośrodków dydaktycznych i instytucji państwowych oraz twórcą cenionych podręczników akademickich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

W dniu 16 lutego 2010 r. Prezydent RP powołał prof. dr. hab. Andrzeja Kaźmierczaka w skład Rady Polityki Pieniężnej.