Halina Wasilewska-Trenkner

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 - 2010

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 – 2010

Urodziła się 26 kwietnia 1942 r. w Warszawie.

Po ukończeniu XV Liceum Ogólnokształcącego im. N. Żmichowskiej w Warszawie podjęła studia na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). W 1964 r. złożyła egzaminy magisterskie i rozpoczęła pracę w Katedrze Statystyki i Demografii SGPiS (SGH), w której pracowała do 1974 r. – ostatnio na stanowisku adiunkta. W 1973 r. złożyła egzamin doktorski.

W 1974 r. podjęła pracę w Sekretariacie Rządowej Komisji Ludnościowej działającej w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1986 roku powołana na stanowisko wicedyrektora w Zespole Zatrudnienia i Dochodów Ludności w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1987 r. – w ramach reorganizacji instytucji – przeniesiona na stanowisko wicedyrektora w Zespole Systemów Regulacyjnych i Metod Planowania. Stanowisko to zajmowała do momentu rozwiązania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1989 r. mianowana dyrektorem Departamentu Systemu Ekonomicznego w Centralnym Urzędzie Planowania (CUP), a w 1991 r. powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii Gospodarczej w CUP. W październiku 1991 r. powierzono jej stanowisko sekretarza stanu w CUP.

W latach 1991–1992 pełniła funkcję Przewodniczącej 29 sesji Senior Economic Advisers, działającej przy EKG ONZ w Genewie.

Od 1995 r. zatrudniona w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała kolejno następujące stanowiska: podsekretarza stanu, kierującego przygotowaniem i realizacją budżetu państwa (1995–2001), ministra finansów (sierpień–październik 2001 r.) i ponownie podsekretarza stanu (2001–2002). W sierpniu 2002 r. powołana na stanowisko sekretarza stanu i równocześnie Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Od 1996 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 1975–1990 Sekretarz Naukowy Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1995 r. członek Rady Statystyki.

Opublikowała wiele prac z zakresu demografii, polityki ludnościowej i zagadnień makroekonomicznych, w szczególności dotyczących powiązań problemów demograficznych i gospodarczych. Niektóre z nich opublikowane zostały za granicą. W 2002 r. uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego.

Zmarła 15 listopada 2017 r.