Jan Winiecki

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 - 2016

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 – 2016

Urodził się 21 czerwca 1938 r. w Sopocie.

Rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), a następnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1971 r. uzyskał stopień doktora; w 1978 r. habilitował się w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej.

W trakcie wieloletniej pracy badawczej i dydaktycznej pełnił m.in. następujące funkcje: kierownika Zakładu Polityki Gospodarczej Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej (1971–1973), pracownika naukowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (1973–1982), a następnie Zakładu Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1982–1984). W latach 1994–2003 zajmował stanowisko profesora i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Europejskim Uniwersytecie-Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2003 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 1985–1989 był członkiem tzw. Konwersatorium, grupy doradców ekonomicznych „Solidarności” kierowanej przez prof. B. Geremka. W 1989 r. należał do współzałożycieli Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r. był jego pierwszym prezesem. W 1991 r. wchodził w skład Politycznego Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP. Dyrektor wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie (1991–1993). Członek Doradczej Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów (1998-2000). Przez 4 kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2000 r. Doradca ekonomiczny WestLB Bank Polska SA.

Od lat specjalizuje się w komparatystyce systemowej, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Autor wielu książek i artykułów naukowych, w większości publikowanych w języku angielskim. Publikuje często artykuły w prasie z dziedziny ekonomii i polityki.

W dniu 13 stycznia 2010 r. Senat RP powołał prof. Jana Winieckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Zmarł 7 czerwca 2016 r.