Mirosław Pietrewicz

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 - 2010

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2004 – 2010

Mirosław Piotr Pietrewicz urodził się 2 stycznia 1941 r. w Nowej Wsi, woj. podlaskie.

W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Pracował w Instytucie Finansów, a następnie w Katedrze Finansów SGH, gdzie w 1970 r. obronił pracę doktorską, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1978–1985 był kierownikiem Zakładu Polityki Agrarnej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Od października 1985 r. pracuje w Katedrze Finansów SGH. W 1987 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1987–1990 był prodziekanem Wydziału Finansów i Statystyki SGH. Jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1986–1988 pełnił społecznie funkcję członka Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Członek Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego (1990–1994). Członek Społecznej Rady Planowania (1992–1993). Współautor programów ekonomicznych PSL.

Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania (1993–1996). Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Skarbu Państwa (1996–1997). Poseł III kadencji Sejmu RP (1997–2001), pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. W latach 2002–2003 Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

W pracy naukowej i publicystycznej zajmował się zagadnieniami finansowania rolnictwa oraz problematyką finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansów samorządu terytorialnego i polityki podatkowej. Autor lub współautor kilkunastu książek naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 artykułów.