Materiały i Studia

Misją zeszytów Materiały i Studia jest wspomaganie rozwoju i popularyzowanie badań z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności z zakresu makroekonomii, bankowości centralnej i funkcjonowania systemu finansowego

Misją zeszytów Materiały i Studia jest wspomaganie rozwoju i popularyzowanie badań z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności z zakresu makroekonomii, bankowości centralnej i funkcjonowania systemu finansowego

Materiały i Studia w języku polskim

Nr 341
Katarzyna Hertel, Marcin Humanicki, Marcin Kitala, Tomasz Kleszcz, Kamila Kuziemska-Pawlak, Jakub Mućk, Bartosz Rybaczyk, Maciej Stefański
Wpływ programu Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku prowadzonego przez NBP na polską gospodarkę

Nr 340
Barbara Pajdo 
Determinanty siły finansowej banku centralnego na przykładzie krajów Unii Europejskiej

Nr 339
Krzysztof Kruszewski, Mikołaj Szadkowski
Wpływ wyniku finansowego banku centralnego na transfery korzyści między sektorami gospodarki

Nr 338
Aneta Błażejowska
Determinanty cen żywności w Unii Europejskiej

Nr 337
Tomasz Chmielewski, Andrzej Kocięcki, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Małgorzata Walerych, Ewa Wróbel
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Stan wiedzy w 2019 roku

Nr 336
Magdalena Kozińska, Jarosław Michalewicz, Justyna Pycka, Beata Zdanowicz
Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarządzania kryzysowego w polskim systemie finansowym

Nr 332
Mateusz Pipień, Piotr Wdowiński, Jagoda Kaszowska
Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym

Nr 331
Elżbieta Adamowicz, Michał Bernardelli, Monika Dędys, Justyna Łupińska, Konrad Walczyk
Antycykliczny bufor kapitałowy polskiego sektora bankowego. Propozycja jego optymalnej wielkości i analiza zmian w czasie z wykorzystaniem złożonego wskaźnika wczesnego ostrzegania

Nr 330
Tomasz Chmielewski, Mariusz Kapuściński, Andrzej Kocięcki, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Ewa Wróbel
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Stan wiedzy w 2017 roku

Nr 326
Adam Czerniak, Bartosz Witkowski
Model wczesnego ostrzegania przed bańkami cenowymi na rynku mieszkaniowym

Nr 325
Adam Czerniak, Michał Rubaszek
Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro

Nr 324
Bohdan Kłos
Interakcje między polityką monetarną i fiskalną w DSGE SoePL

Nr 323
Mariusz Kapuściński, Andrzej Kocięcki, Halina Kowalczyk, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Anna Sznajderska, Ewa Wróbel
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2015 roku?

Nr 322
Marcin Wagner
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro

Nr 321
Anna Jabłecka, Tomasz Jędrzejowicz
Wpływ zmian inflacji na finanse publiczne i politykę fiskalną w Polsce

Nr 320
Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, Mateusz Szetela
Czy Polsce grozi pułapka deflacyjna?

Nr 319
Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska, Michał Brzozowski
Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995–2012

Nr 318
Krzysztof Makarski
Mnożniki fiskalne w modelu z ograniczeniami kredytowymi

Nr 317
Dominika Bogusz, Mariusz Górajski, Magdalena Ulrichs
Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu

Nr 316
Katarzyna Śledziewska
Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009

Nr 315
Mateusz Pipień, Sylwia Roszkowska
Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce – zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej

Nr 314
Iza Chmielewska
Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego

Nr 313
Lech Kujawski, Urszula Mrzygłód, Anna Zamojska
Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005–2013

Nr 312
Piotr Kębłowski
Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – implikacje dla Polski

Nr 311
Magdalena Olczyk, Aleksandra Kordalska
Identyfikacja konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki polskiej – analiza panelowa w modelu ECM

Nr 310
Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko
Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy

Nr 309
Michał Brzozowski, Paweł Śliwiński, Grzegorz Tchorek
Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski

Nr 308
J. Growiec, M. Gradzewicz, J. Hagemejer, Z. Jankiewicz, P. Popowski, K. Puchalska, P. Strzelecki, J. Tyrowicz
Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski

Nr 307
Anna Dobrzańska
Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej

Nr 306
Mariusz Kapuściński, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Stanisławska, Anna Sznajderska, Ewa Wróbel
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku?

Nr 305
Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński, Stanisław Flejterski, Sławomir Bukowski, Mariusz Zygierewicz
Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski

Nr 304
Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka
Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2012

Nr 303
Anna Matysek-Jędrych
Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej

Nr 302
Sylwia Roszkowska, Aleksandra Majchrowska
Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce

Nr 301
Katarzyna Saczuk
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce w latach 1995–2010. Korekta danych

Nr 300
Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Katarzyna Śledziewska, Bartosz Witkowski
Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego

Nr 299
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011

Nr 298
Piotr Bańbuła
Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania

Nr 297
Michał Gradzewicz, Jan Hagemejer, Aleksandra Hałka, Paweł Baranowski, Zofia Jankiewicz, Danuta Kołodziejczyk, Agnieszka Leszczyńska, Paweł Macias, Marek Niechciał, Piotr Popowski, Katarzyna Puchalska
Strukturalne uwarunkowania inflacji

Nr 296
Ewa Dziwok
Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na potrzeby polityki pieniężnej NBP

Nr 295
Paweł Macias, Krzysztof Makarski
Stylizowane fakty o cenach konsumenta w Polsce

Nr 294
Karolina Konopczak
EEfekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Nr 293
Katarzyna Puchalska, Izabela D. Tymoczko
Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym

Nr 292
Agnieszka Trzcińska
Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej

Nr 291Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski
Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej

Nr 290
Sylwia Roszkowska
Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce – analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem

Nr 289
Aneta Hryckiewicz, Małgorzata Pawłowska
Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski

Nr 288
Piotr Płuciennik, Agata Kliber, Paweł Kliber, Grzegorz Paluszak, Małgorzata Piwnicka
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007–2009 na rynek międzybankowy w Polsce

Nr 287
Izabela D. Tymoczko
Analiza porównawcza systemów kursu walutowego

Nr 286
Robert Jagiełło
Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

Nr 285
Paweł Gąsiorowski, Małgorzata Grotte, Damian Frankiewicz, Agata Życieńska, Agata Walasik
Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy

Nr 284
Marcin Czaplicki
Boomy kredytowe w gospodarkach wschodzących. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania

Nr 283
Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Anna Sznajderska, Ewa Wróbel
Pieniądz w polityce pieniężnej (…)

Nr 282
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce

Nr 281
Michał Gradzewicz, Jakub Growiec, Robert Wyszyński
Luka nieefektywności w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Nr 280
Natalia Nehrebecka, Aneta Maria Dzik
Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy

Nr 279
Karolina Tura
Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999–2009 w ramach modeli
budowanych w Narodowym Banku Polskim na potrzeby
realizacji kryterium celu inflacyjnego

Nr 278
Piotr J. Szpunar
Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym

Nr 277
Krzysztof Gajewski, Krzysztof Olszewski, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Rogowski, Grzegorz Tchorek, Jolanta Zięba
Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury

Nr 276
Maria Jerzak, Marcin Kitala
Prawo w gospodarce. Metodyka oceny oddziaływania prawa na gospodarkę

Nr 275
Krzysztof Gajewski, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Rogowski
Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej

Nr 274
Hubert Bukowski, Tomasz Jędrzejowicz, Marcin Kitala
Wpływ wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na wybór strategii dostosowań fiskalnych

Nr 273
Halina Kowalczyk
Wykresy wachlarzowe inflacji a różne wymiary niepewności

Nr 272
Jarosław Janecki
Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego w Polsce w latach 2001–2011

Nr 271
Tomasz Łyziak 
Oczekiwania inflacyjne w Polsce

Nr 270
Oksana Demchuk, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Anna Sznajderska, Ewa Wróbel
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?

Nr 269
Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner
Zastosowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych do analizy wybranych kursów walutowych w świetle spodziewanego wejścia Polski do strefy euro 

Nr 268
Izabela D. Tymoczko
Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego

Nr 267
Michał Konopczak
Ocena ryzyka kredytowego Polski metodą roszczeń warunkowych

Nr 266
Piotr Krajewski, Katarzyna Piłat, Michał Mackiewicz
Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro

Nr 265
Michał Polasik, Jerzy Marzec, Piotr Fiszeder, Jakub Górka
Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim

Nr 264
Oskar Kowalewski, Mariusz-Jan Radło
Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkurencję w Unii Europejskiej

Nr 263
Grzegorz Szafrański
Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające

Nr 262
Paweł Baranowski, Agnieszka Leszczyńska
Prognozowanie inflacji w oparciu o hybrydową krzywą Phillipsa dla gospodarki zamkniętej i małej gospodarki otwartej

Nr 261
Jerzy Marzec, Małgorzata Pawłowska
Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Nr 260
Aleksander Leicht
Dostęp do kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w krajach Europy Południowo-Wschodniej podczas międzynarodowego kryzysu finansowego

Nr 259
Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner
Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych

Nr 258
Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski
Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Nr 257
Urszula Mrzygłód
Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej

Nr 256
Przemysław Włodarczyk
Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2009

Nr 255
Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa
Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006–2010

Nr 254
Małgorzata Grotte, Agata Życieńska
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania

Nr 253
Łukasz Postek
Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce w latach 1999-2009. Podejście empiryczne

Nr 244
Łukasz Kozłowski
Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych

Nr 243
Paweł Kłosiewicz, Wojciech Kozłowski, Janusz Paczocha, Wojciech Rogowski
Papierologia czy bezpieczeństwo depozytów? […]

Nr 242
Barbara Karbownik, Grzegorz Kula
Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego

Nr 241
Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski
Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie

Nr 240
Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa
Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 r.

Nr 239
Marek Wiewióra
Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich

Nr 238
Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak
Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Nr 237
Sylwia Grudkowska, Natalia Nehrebecka
Identyfikacja i usuwanie sezonowości z polskich agregatów monetarnych

Nr 236
Krzysztof Jackowicz, Dariusz Filip
Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce

Nr 235
Piotr Golędzinowski
Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność

Nr 234
Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa
Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w listopadzie 2008 r.

Nr 233
Sylwester Kozak
Wprowadzenie euro – analiza kosztów działania oraz dochodów z operacji wymiany walut w sektorze bankowym

Nr 232
Marcin Pietrzak
Badania nad heterogenicznością oczekiwań inflacyjnych. Podejście ekonomii eksperymentalnej

Nr 231
Jakub Górka
Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych

Nr 214
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego – analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich

Nr 213
Bogdan Dobrzeniecki
Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych

Nr 212
Marek Stefański
Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków

Nr 211
William R. White
Czy stabilność cen wystarcza

Nr 210
Paweł Skrzypczyński
Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro

Nr 209
Krzysztof Wąsowski
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006

Maciej Bukowski, Paweł Kowal, Piotr Lewandowski, Julian Zawistowski
Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy – doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski

Nr 208
Piotr Bańbuła
Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne

Nr 207
Wiesław Gumuła
Niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy w województwie świętokrzyskim

Nr 206
Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej. Wyniki badania ankietowego

Nr 205
Jakub Henryk Górka
Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej

Nr 204
Vito Tanzi
Gospodarcza rola państwa w XXI

Nr 203
Jacek Łaszek
Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego

Nr 202
Ewa Szafarczyk
Performance Attribution dla portfeli dłużnych papierów wartościowych

Nr 201
Grzegorz Klima
Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii

Nr 200
Paulina Sotomska-Krzysztofik, Olga Szczepańska
Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego

Nr 199
Jakub Karnowski
Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii

Nr 198
Andrzej Rzońca
Finanse publiczne a wzrost gospodarki w długim okresie.
Analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu nabywania wiedzy przez praktykę

Nr 197
Anna Krześniak
Dekompozycja premii za ryzyko na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych na przykładzie polskiego rynku obligacji korporacyjnych

Nr 196
Stefan Małecki-Tepicht
Rolnictwo polskie w latach 1950-2002 – dziedzictwo i perspektywy

Nr 195
Magdalena Daniluk
Przyczyny zmian cen żywności w Polsce – wybrane zagadnienia

Nr 194
Tatiana Fic, Marcin Kolasa, Adam Kot, Karol Murawski, Michał Rubaszek, Magdalena Tarnicka
Model gospodarki polskiej ECMOD

Nr 193
Adam Pawlikowski
Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE

Nr 192
Małgorzata Pawłowska
Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych

Nr 191
Bogdan Dobrzeniecki
Szoki w preferencjach czy w technologii?
Próba wyjaśnienia zmienności cen aktywów finansowych na tle teorii CCAP i RBC

Nr 190
Wojciech Rogowski, Jacek Socha
Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów. Badania demografii przedsiębiorstw

Nr 189
Tomasz Daras, Maria Jerzak
Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy. Badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003

Nr 188
Marek Rozkrut, Robert Woreta
Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro. Wnioski dla nowych krajów UE

Nr 187
Janusz Paczocha, Wojciech Rogowski
Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989-2003

Nr 186
Maria Jerzak, Joanna Kołodziej
Pomoc społeczna. Skutki finansowe dla budżetu państwa wynikające ze zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw dotyczących zabezpieczenia społecznego

Nr 185
Dorota Poznańska
Polityka wobec osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce. Wpływ na finanse publiczne i aktywność zawodową ludności

Nr 184
Jacek Łaszek
Bariery rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Nr 183
Jolanta Onoszko
Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) w Polsce i w krajach wysokorozwiniętych

Nr 182
Małgorzata Anna Olszak
Wybrane aspekty rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Niemczech i w Polsce

Nr 181
Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym

Nr 180
Bohdan Kłos, Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Wróbel
Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim

Nr 179
Olga Szczepańska, Paulina Sotomska-Krzysztofik, Mirosław Pawliszyn
Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym

Nr 178
Urszula Ziarko-Siwek
Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce

Nr 177
Rafał Janowicz
Ocena dotychczasowego rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce

Nr 176
Maria Jerzak
Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej

Nr 175
Michał Rubaszek
Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu złotego. Zastosowanie koncepcji fundamentalnego kursu równowagi

Nr 174
Michał Rumiński
Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej

Nr 173
Olga Szczepańska, Paulina Sotomska-Krzysztofik, Mirosław Pawliszyn, Adam Pawlikowski
Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów

Nr 172
Grażyna Rytelewska, Ewa Huszczonek
Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych

Nr 171
Aleksandra Paczyńska
Możliwość uczestnictwa Polski w europejskim systemie płatności TARGET

Nr 170
Zespół
Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych

Nr 169
A.Górska, S.Jakubiec, H.Leżańska, M.Siemaszko
Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy (IV edycja)

Nr 168
Krzysztof Nędzyński
Rola złota w polityce pieniężnej. Teoria monetarna w modelu ekonomii podaży

Nr 167
Ewa Kupiecka
Kryzys finansowy w Indonezji w latach 1997-1998

Nr 166
Konrad Szeląg
Integracja walutowa w Europie Zachodniej w okresie powojennym

Nr 165
Anna Cieślak
Behawioralna ekonomia finansowa – Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów

Nr 164
Paweł Dziekoński
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa – konsekwencje dla rynku kredytowego

Nr 163
Tomasz Chmielewski
Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej

Nr 162
Konrad Szeląg
Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro – kluczowe elementy i zasady

Nr 161
Wojciech Mroczek, Michał Rubaszek
Determinanty polskiego handlu zagranicznego

Nr 160
Piotr Plizga
System bankowy Hiszpanii w latach 1974 – 2000 – zarys ewolucji

Nr 159
Urszula Ziarko-Siwek, Marcin Kamiński
Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce

Nr 158
Piotr Zielonka
Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych

Nr 157
Dorota Poznańska
System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.
Wnioski dla efektywności finansów publicznych

Nr 155
Jolanta Zięba
Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha

Nr 156
Arkadiusz Kawulski, Bernard Smykla
Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)

Nr 155
Jolanta Zięba
Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha

Nr 154
Bohdan Kłos
Mały strukturalny model inflacji. Wersja 3.5.6

Nr 153
Małgorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawełczyk, Renata Żak
Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy (3. edycja)

Nr 152
Leszek Klukowski, Elżbieta Kuba
Stochastyczna optymalizacja strategii zarządzania skarbowymi instrumentami dłużnymi

Nr 151
Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Łyziak, Małgorzata Pawłowska, Jan Przystupa, Ewa Wróbel
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej – współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski

Nr 150
Marek Świętoń
Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998 – 2001

Nr 149
Andrzej Rzońca
Rachunek wzrostu na przykładzie gospodarki Irlandii w latach dziewięćdziesiątych

Nr 148
Agata Urbańska
Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski

Nr 147
Tomasz Bałamut
Metody estymacji Value at Risk

Nr 146
Marcin Olszak
Powiernik w banku hipotecznym

Nr 145
Hanna Żywiecka
Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału

Nr 144
Ewa Leszczyńska
Rynek kontraktów swap w Polsce

Nr 143
Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski
Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000

Nr 142
Michał Brzoza – Brzezina, Bohdan Kłos, Adam Kot, Tomasz Łyziak
Hipoteza neutralności pieniądza

Nr 141
Anna Szołtun
Systemy bankowe wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej

Nr 140
Henryk Bilski
Japonia – walka o odzyskanie silnej pozycji gospodarczej i finansowej

Nr 139
Małgorzata Szcześ, Sebastian Jakubiec
Elektroniczne usługi finansowe – charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjnebr (stan na koniec 2001 r.)

Nr 138
Wojciech Pacho
Mikroekonomiczne koszty inflacji

Nr 137
Michał Kowalczyk
Zarządzanie ryzykiem w project finance

Nr 136
Arkadiusz Napiórkowski
Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych


Informacje techniczne


Misją zeszytów Materiały i Studia jest wspomaganie rozwoju i popularyzowanie badań z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności z zakresu makroekonomii, bankowości centralnej i funkcjonowania systemu finansowego.

Opracowania publikowane w zeszytach mają charakter roboczy, a celem publikacji jest stymulowanie dyskusji naukowej oraz rozwój myśli ekonomicznej. Zeszyty nie przedstawiają oficjalnego stanowiska NBP. Zamierzeniem wydawcy jest, aby publikacja zeszytów odbywała się w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu należytej jakości procesu recenzyjnego.

Do publikacji w zeszytach mogą być składane opracowania:

 • autorstwa bądź współautorstwa pracowników Narodowego Banku Polskiego,
 • przedstawione na seminarium lub konferencji w NBP,
 • autorstwa innych osób zaproszonych do współpracy przez kolegium, ze względu na znaczenie prowadzonych badań, analiz i studiów dla realizacji celu publikacji zeszytów.

Składane opracowania powinny spełniać następujące wymogi techniczne/zawierać następujące elementy:

 • format tekstu: PDF
 • format papieru: A4
 • czcionka tekstu zasadniczego: 11–12 pkt
 • interlinia: 1,5
 • każdy rozdział od nowej strony (także spis treści, streszczenie, wstęp, bibliografia i załączniki)
 • wyrównanie obustronne
 • wszystkie marginesy (górny, dolny, prawy i lewy) po 33 milimetry
 • przypisy: na dole strony, ciągła numeracja w całym tekście
 • numeracja stron: na dole, wyśrodkowana
 • pierwsza strona dokumentu: spis treści
 • po spisie treści zawsze streszczenie (do 200 słów + sygnatury JEL z klasyfikacji Journal of Economic Literature + słowa kluczowe)
 • ostatnia strona dokumentu (po bibliografii i załącznikach):
  • tytuł
  • autorzy (afiliacje w przypisie nienumerycznym)
  • ewentualne podziękowania

Dodatkowe uwagi:

 • Nadesłane opracowania nie podlegają korekcie językowej i zostaną wydrukowane w wersji dostarczonej przez autora, po uprzedniej pozytywnej recenzji merytorycznej.

Wydawca: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.

Kontakt: mis@nbp.pl

Zobacz również