Model strukturalny polskiej gospodarki MOST_PL

Model równowagi ogólnej jest modelem sektorowym, umożliwiającym kwantyfikację ekonomicznych skutków zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce

Model równowagi ogólnej jest modelem sektorowym, umożliwiającym kwantyfikację ekonomicznych skutków zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce

MOSTPL to ekonomiczny model równowagi ogólnej (CGE – Computable General Equlibrium) który powstał w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

  • MOSTPL jest modelem sektorowym, umożliwiającym kwantyfikację ekonomicznych skutków zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce, mających swoje źródła zarówno w zmianach polityki gospodarczej czy sektorowej, jak i w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
  • Jednym z ważniejszych źródeł przyszłych zmian w sposobie funkcjonowania gospodarki polskiej są m.in.: zmiany demograficzne i imigracja, zmiany w systemie emerytalnym, potencjalne zmiany systemu podatkowego, a także dostosowania polityki gospodarczej i sektorowej związane z prowadzona w UE polityką klimatyczną. Wywołują one szereg ryzyk transformacyjnych, związanych z adaptacją gospodarki do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.
  • W zakresie wpływu polityki klimatycznej UE na polską gospodarkę szczególne znaczenie ma konieczność istotnej zmiany tzw. miksu energetycznego, w celu ograniczania emisyjności gospodarki. Wymusi to zmiany nie tylko w sektorze energetycznym, gdyż procesy dostosowawcze obejmą też rolnictwo, transport czy mieszkalnictwo.
  • Postępujące zmiany strukturalne wpływać będą na sposób funkcjonowania gospodarki, w tym także procesy cenotwórcze. Tym samym modelowanie tych zmian może stanowić istotny wkład analityczny w procesie projektowania i prowadzenia polityki pieniężnej.

W opracowaniu przedstawiono ilustracyjnie m.in.:

  • symulację ekonomicznych skutków napływu migracyjnego do Polski, w skali odpowiadającej szacowanym napływom w okresie 2015-2018;
  • symulacje historyczne związane z funkcjonowaniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) w zakresie ważnych jego cech, takich jak wolumen darmowych uprawnień do emisji oraz ich cen. W szczególności oceniono przez pryzmat modelu skutki historycznego spadku liczby darmowych uprawnień i wzrostu ich cen w horyzoncie lat 2013-2019;
  • symulacje skutków zmian technologicznych związanych z wytwarzaniem energii lub jej używaniem przez sektory energochłonne, która może pokazywać kierunki dostosowania się innych sektorów gospodarki do wzrostów cen energii i ich skutki ekonomiczne;
  • symulację potencjalnych skutków wprowadzenia podatku węglowego na granicach Unii Europejskiej.

Do pobrania

Model strukturalny polskiej gospodarki MOSTPL

Structural model of the Polish economy MOSTPL

Zobacz również