Dobre praktyki ESBC

ESBC przywiązuje ogromną wagę do jakości swojej statystyki, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym zobowiązaniu ESBC dotyczących statystyki europejskiej

ESBC przywiązuje ogromną wagę do jakości swojej statystyki, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym zobowiązaniu ESBC dotyczących statystyki europejskiej

Polityka korzystania ze statystyki ESBC

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) publikuje swoją statystykę, wraz z metodyką, na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz na stronach Krajowych Banków Centralnych (KBC). W świetle rosnącego zapotrzebowania na tą statystykę ESBC czyni starania mające na celu ułatwienie korzystania z niej. W związku z powyższym, ESBC przedstawia wspólną politykę korzystania ze statystyki ESBC.

ESBC zobowiązuje się do darmowego udostępniania swojej statystyki będącej dobrem publicznym wysokiej jakości bez względu na jej późniejsze komercyjne bądź niekomercyjne wykorzystanie.

ESBC wyznaję zasadę wolnego dostępu oraz nieodpłatnego korzystania z publikowanej statystyki z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej.

ESBC przywiązuje ogromną wagę do jakości swojej statystyki, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym zobowiązaniu ESBC dotyczących statystyki europejskiej. 

Warunki korzystania ze statystyki ESBC

Statystyka ESBC, która jest dostępna publicznie, podlega możliwości nieodpłatnego wykorzystania pod warunkiem zacytowania źródła danych (np. “Źródło: NBP”) oraz niewprowadzania zmian do danych statystycznych (w tym do metadanych). Polityka wolnego dostępu oraz nieodpłatnego korzystania ze statystyki nie zakłada prawa dostępu do danych poufnych.

Stosuje się poniższe zasady dodatkowe:

  1. Prawo do nieodpłatnego korzystania z danych dotyczy udostępnionych publicznie narzędzi standardowych, z których należy korzystać stosując się do odpowiednich zastrzeżeń prawnych określonych przez Krajowe Banki Centralne [w tym NBP] i EBC.
  2. Prawo nieodpłatnego korzystania z danych nie obejmuje danych innych podmiotów bez ich uprzedniej zgody.
  3. Użytkownicy nie mogą oczekiwać ciągłości wszystkich publikowanych danych statystycznych ESBC, powinni również wziąć pod uwagę fakt, że dane mogą ulec zmianie w drodze korekty bądź innych aktualizacji.
  4. Dostęp do statystyki ESBC może zostać ograniczony w wyjątkowych przypadkach np. jeżeli działania użytkownika stoją w sprzeczności z interesami innych użytkowników.

Zobacz również