Sprawozdawczość podmiotów innych niż banki na potrzeby bilansu płatniczego

Rozporządzenia i objaśnienia | Sprawozdawczość na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS) | Ustalenie progów sprawozdawczych | Materiały do pobrania

Rozporządzenia i objaśnienia | Sprawozdawczość na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS) | Ustalenie progów sprawozdawczych | Materiały do pobrania

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów innych niż banki (w tym osób fizycznych) określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1548).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (tekst jednolity)

Regulation of the minister of economic development and finance of 9 August 2017 on providing Narodowy Bank Polski with data necessary for the compilation of the balance of payments and the international investment position (consolidated text)

Adresy i telefony do oddziałów okręgowych NBP

Tworzenie plików xml dla systemu sprawozdawczego NBP – Instrukcja dla podmiotów innych niż banki

Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP (wersja 16) 

Lista krajów i organizacji międzynarodowych

Lista walut


Ustalenie progów sprawozdawczych w formie pliku do pobrania

Osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych i rezydenci z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, firm inwestycyjnych oraz osób fizycznych

Sprawozdawczość na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. – tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2020 r.

Wzory formularzy

Zobacz również