Dane bilansu płatniczego dla potrzeb MIP

Dane są wykorzystywane do wyliczania trzech podstawowych oraz trzech dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych

Dane są wykorzystywane do wyliczania trzech podstawowych oraz trzech dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych

Dane ze statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są wykorzystywane do wyliczania trzech podstawowych oraz trzech dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP):

  • saldo rachunku obrotów bieżących (w % PKB, średnia z 3 lat),
  • międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (w % PKB),
  • udział w rynkach eksportowych (zmiana w % w okresie 5 lat),
  • zadłużenie zagraniczne netto (w % PKB),
  • zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, stany zobowiązań (w % PKB),
  • zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, napływ kapitału netto (w % PKB).

Procedura ta została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. Więcej informacji na temat MIP można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu:

Zobacz: strona Eurostat

Raport jakości dotyczący statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej wykorzystywanych do obliczania wskaźników MIP, opracowany przez NBP, dostępny jest na stronie internetowej Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB)

Zobacz: strona Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB)

Zobacz również