Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja

Dane nt. banknotów i monet waluty polskiej: strukturę nominałową obiegu, przychody i rozchody do/z NBP oraz wskaźniki rotacji (częstotliwość powrotu) banknotów i monet do NBP

Dane nt. banknotów i monet waluty polskiej: strukturę nominałową obiegu, przychody i rozchody do/z NBP oraz wskaźniki rotacji (częstotliwość powrotu) banknotów i monet do NBP

Począwszy od lutego 2015 r. Departament Emisyjno – Skarbcowy publikuje w okresach kwartalnych dane nt. banknotów i monet waluty polskiej: strukturę nominałową obiegu, przychody i rozchody do/z NBP oraz wskaźniki rotacji (częstotliwość powrotu) banknotów i monet do NBP.

Terminy publikacji danych: w miesiącu po zakończeniu każdego kwartału.

Szczegółowe dane wraz z prezentacją graficzną w postaci wykresów podane zostały w załączonych plikach Excel.

Struktura obiegu banknotów i monet

Obieg- liczba (lub wartość) banknotów i monet powszechnego obiegu pozostająca w obiegu gotówkowym na koniec każdego kwartału, pomniejszona o liczbę (lub wartość) banknotów i monet

  • znajdujących się w kasach i skarbcach NBP,
  • złożonych przez NBP do depozytu w skarbcach innych banków,
  • wycofanych przez NBP z obiegu z uwagi na stopień ich zużycia.

Przychody i rozchody do/z NBP banknotów i monet (zaopatrywanie)

Liczba (lub wartość) banknotów lub monet, które w danym kwartale odprowadzone zostały do NBP (przychody) lub pobrane zostały z NBP (rozchody) przez banki i inne podmioty posiadające ustawowe upoważnienie do pobierania i odprowadzania waluty polskiej. Zaopatrywanie przez NBP banków i ww. podmiotów w walutę polską wynika z art. 68 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

Rotacja banknotów i monet (częstotliwość powrotu banknotów i monet do NBP)

Wskaźnik rotacji w cyklach stanowi iloraz liczby banknotów lub monet, które w okresie ostatnich czterech kwartałów wpłynęły do NBP z banków i innych podmiotów oraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu w analogicznym okresie. Wskazuje, ile razy w ciągu ostatnich czterech kwartałów przeciętnie banknot lub moneta powracała do NBP.

Wskaźnik rotacji w dniach stanowi iloraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu w okresie ostatnich czterech kwartałów oraz liczby banknotów lub monet, które w analogicznym okresie wpłynęły do NBP z banków i innych podmiotów, pomnożony przez liczbę dni (365). Wskazuje, co ile dni przeciętnie banknot lub moneta powracała do NBP.

Do pobrania

Struktura obiegu banknotów

Przychody i rozchody do/z NBP banknotów i monet (zaopatrywanie) 

Rotacja banknotów i monet (częstotliwość powrotu banknotów i monet do NBP) 

Zobacz również