Rachunki finansowe

Aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych sektorów instytucjonalnych w podziale na instrumenty finansowe

Aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych sektorów instytucjonalnych w podziale na instrumenty finansowe

Rachunki finansowe to statystyka prezentująca aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Rachunki finansowe obejmują dane bilansowe (stan na koniec okresu) oraz informacje o transakcjach. W NBP zestawiane są kwartalne i roczne rachunki finansowe w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010.

Kwartalne rachunki finansowe są opracowywane z uwzględnieniem wymogów Europejskiego Banku Centralnego i obejmują szeregi czasowe od IV kwartału 2003 r. dla stanów i od I kwartału 2004 r. dla transakcji. Dla wybranych instrumentów finansowych dostępne są zestawienia zawierające dane bilansowe (stany) o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach sektorów instytucjonalnych (tzw. dane „who-to-whom”) za okres począwszy od IV kwartału 2012 r.

Regularna publikacja kwartalnych rachunków finansowych odbywa się do 25. dnia kalendarzowego czwartego miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą, tj. do 25. stycznia, kwietnia, lipca i października.

Roczne rachunki finansowe są opracowywane z uwzględnieniem wymogów Eurostatu i obejmują szeregi czasowe od 2003 r. dla stanów oraz od 2004 r. dla transakcji. Dostępne są zarówno dane nieskonsolidowane (uwzględniające transakcje pomiędzy wszystkimi jednostkami), jak i skonsolidowane (po wyeliminowaniu transakcji z jednostkami należącymi do tego samego sektora lub podsektora instytucjonalnego).

Regularna publikacja rocznych rachunków finansowych odbywa się do 25 kwietnia następnego roku wraz z publikacją danych kwartalnych za IV kwartał. Dane roczne są aktualizowane przy okazji kolejnych publikacji danych kwartalnych.

Dane z rocznych rachunków finansowych są wykorzystywane do wyznaczania wybranych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP). Procedura ta została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. Więcej informacji na temat MIP można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu.

Do pobrania

Dane za ostatni kwartał

Kwartalne szeregi czasowe w formie tabeli przestawnej

Dane who-to-whom za ostatni kwartał

Dane who-to-whom – kwartalne szeregi czasowe w formie tabeli przestawnej

Dane za ostatni rok

Roczne szeregi czasowe w formie tabeli przestawnej

Objaśnienia

Informacja o aktywach finansowych i zobowiązaniach gospodarki polskiej

Zobacz również