Statystyka funduszy inwestycyjnych

Informacje statystyczne o funduszach inwestycyjnych przygotowywane na podstawie danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego.

Informacje statystyczne o funduszach inwestycyjnych przygotowywane na podstawie danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego.

Publikowane zestawienia obejmują: informacje statystyczne o funduszach inwestycyjnych przygotowywane na podstawie danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego począwszy od danych za II kwartał 2010 r., listę funduszy inwestycyjnych, notę metodyczną oraz dane archiwalne.

W zestawieniach statystycznych są prezentowane dane o aktywach, zobowiązaniach i aktywach netto funduszy inwestycyjnych w ujęciu agregatowym oraz informacje o populacji podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych. Dane funduszy inwestycyjnych są prezentowane w określonych przekrojach, m.in. w podziale według kryterium polityki inwestycyjnej oraz są agregowane przy uwzględnieniu w szczególności: przynależności sektorowej inwestorów, klasyfikacji instrumentów finansowych oraz obszaru geograficznego emitentów papierów wartościowych w portfelach funduszy. W ramach statystyki funduszy inwestycyjnych są publikowane informacje o zmianach w populacji podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Prezentowana statystyka funduszy inwestycyjnych jest zgodna z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Zgodnie z przyjętą metodyką, agregaty danych funduszy inwestycyjnych nie obejmują danych funduszy rynku pieniężnego według definicji EBC, danych funduszy w likwidacji oraz – począwszy od danych za wrzesień 2020 r. – danych funduszy zdefiniowanej daty oferujących pracownicze plany kapitałowe (PPK), które zarządzane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zestawienia statystyczne są publikowane kwartalnie.

Lista funduszy inwestycyjnych ma charakter hierarchiczny, tj. uwzględnia strukturę podmiotową w ramach każdego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista obejmuje fundusze inwestycyjne oraz podmioty je reprezentujące, tj. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a w przypadku decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – depozytariuszy funduszy inwestycyjnych.

Lista jest publikowana z częstotliwością miesięczną.

Prezentowane dane są opatrzone stosowną notą metodyczną, zawierającą szczegółowy opis zakresu publikowanych danych.

Do pobrania

Statystyka funduszy inwestycyjnych (dane kwartalne, od II kw. 2010 r.)

Lista funduszy inwestycyjnych (stan na 30.04.2024 r.)

Lista funduszy inwestycyjnych (stan na 31.03.2024 r.)

Statystyka funduszy inwestycyjnych – nota metodyczna 

Archiwum 

Zobacz również