Usługa cash back w Polsce

Raporty z badań na temat usługi cash back z lat 2013 i 2014

Raporty z badań na temat usługi cash back z lat 2013 i 2014

Od 2006 r. jest obecna w Polsce usługa cash back, polegającą na wypłacie gotówki dokonywanej w kasie punktu handlowo-usługowego przy okazji bezgotówkowej transakcji zakupu z użyciem karty płatniczej. Dalszy rozwój powyższej usługi w Polsce mógłby mieć pozytywny wpływ na wzrost sieci dostępu do gotówki, a tym samym na ograniczenie jednej z możliwych barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Dowiedz się więcej

Raport na temat usługi cash back składa się z pięciu głównych rozdziałów:

    1. w rozdziale pierwszym przedstawiono tło funkcjonowania usługi cash back w Polsce, tj. charakterystykę polskiego rynku płatności, w szczególności kwestie dostępu posiadaczy rachunków bankowych do zgromadzonych na nich środków pieniężnych oraz instrumentów wykorzystywanych w tym celu,

    1. rozdział drugi definiuje usługę cash back i opisuje jej funkcjonowanie na rynku polskim,

    1. w rozdziale trzecim wskazano przykłady zastosowania usługi cash back w innych krajach,

    1. rozdział czwarty przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku wśród najważniejszych interesariuszy usługi cash back, tj. banków, będących wydawcami kart płatniczych, agentów rozliczeniowych, akceptantów kart płatniczych, organizacji kartowych i konsumentów. Wyniki przedstawiono w siedmiu blokach tematycznych odnoszących się do: dostępności usługi cash back na rynku polskim, działań związanych z wdrażaniem i udostępnianiem tej usługi, schematu opłat występujących w ramach cash back, poziomu wiedzy na temat tej usługi, działań promocyjnych podejmowanych przez podmioty zaangażowane w rozwój tej usługi, oczekiwań i prognoz wobec usługi cash back oraz relacji miedzy wypłatami z bankomatu a wypłatami w kasie sklepu.

    1. w rozdziale piątym zaprezentowano perspektywy rozwoju usługi cash back w Polsce. Raport kończy się wnioskami, w których przedstawiono perspektywy rozwoju usługi cash back oraz zasugerowano działania, jakie sprzyjałyby rozwojowi usługi cash back na rynku polskim. „Raport na temat usługi cash back na polskim rynku” został oparty na wynikach badań przeprowadzonych przez NBP w II kwartale 2013 r., jak również analizy doświadczeń zagranicznych i dodatkowych własnych analiz.

Do pobrania

Raport na temat usługi cash back na polskim rynku, kwiecień 2014 

Departament Systemu Płatniczego przeprowadził w II kwartale 2013 r. badania czterech najważniejszych grup interesariuszy usługi cash back: banków, agentów rozliczeniowych, organizacji kartowych i akceptantów oraz zlecił firmie zewnętrznej, w ramach przeprowadzanego większego badania postaw Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, zadanie pytań dotyczących usługi cash back również konsumentom. Wyniki ww. badań przedstawiono informacyjnie Radzie ds. Systemu Płatniczego we wrześniu 2013 r.

Do pobrania

Wyniki badań ankietowych dotyczących funkcjonowania usługi cash back na rynku polskim, wrzesień 2013 r.

Zobacz również