Integracja rynku płatności

Informacja o tworzonym jednolitym rynku płatności w euro

Informacja o tworzonym jednolitym rynku płatności w euro

W ramach Unii Europejskiej tworzony jest jednolity rynek płatności w euro. Głównymi inspiratorami tego przedsięwzięcia są Parlament Europejski, Komisja EuropejskaEuropejski Bank Centralny oraz europejskie środowisko dostawców usług płatniczych, w szczególności banków.

Istotną rolę we wprowadzaniu SEPA w Europie odgrywa Europejska Rada ds. Płatności – ang. European Payments Council – EPC, natomiast planowanie i strategia rozwoju SEPA przypisana została Radzie ds. Płatności Detalicznych w Euro – ang. Euro Retail Payments Board – ERPB.

W Polsce ciałem koordynującym wprowadzanie standardów SEPA do polskiego sektora płatniczego jest SEPA Polska – SEPA PL.

Głównymi instrumentami płatniczymi objętymi standaryzacją w ramach SEPA są: polecenie przelewu SEPA – ang. SEPA Credit Transfer – SCT, polecenie przelewu natychmiastowego SEPA – ang. SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst, polecenie zapłaty SEPA – ang. SEPA Direct Debit – SDD i płatności kartowe SEPA – ang. SEPA Cards Framework – SCF. Niezależnie od działań w zakresie standaryzacji bezgotówkowych instrumentów płatniczych prowadzone są prace związane z obsługą obiegu gotówki w euro w ramach tzw. Jednolitego Obszaru Gotówki w Euro- ang. Single Euro Cash Area – SECA.

Działania integracyjne na rynku płatności w euro stwarzają pole do dalszego rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Europie, takich jak płatności mobilne, czy faktury elektroniczne oraz dają możliwości dalszego wprowadzania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych w tym obszarze.

Polscy dostawcy usług płatniczych, którzy świadczą usługi polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro (w Polsce oferowanie tych usług w walucie euro nie jest obowiązkowe), zobowiązani są do stosowania regulacji unijnej, tzw. SEPA end-date.

Narodowy Bank Polski od samego początku wspiera inicjatywy integrujące płatności detaliczne w euro, zarówno jako katalizator zmian w polskim systemie płatniczym, jak i aktywny uczestnik tego systemu.

Zobacz również