Aktywa rezerwowe Polski w sierpniu 2021 r.

Dane NBP: Na koniec sierpnia 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 143,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 169,5 mld USD.

NBP opublikował 7 września dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,4 mld EUR i był wyższy o 6,4 mld EUR niż na koniec lipca 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 6,4 mld USD i osiągnął poziom 169,5 mld USD.

W wyniku przeprowadzonej 23 sierpnia 2021 r. ogólnej alokacji specjalnych praw ciągnienia Polska otrzymała 3,925 mld SDR, tym samym zwiększył się stan środków w SDR stanowiących oficjalne aktywa rezerwowe NBP.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.