Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2021 r.

Dane NBP: W czerwcu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,4 mld zł) i usług (9,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (9,7mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł).

Z opublikowanych 13 sierpnia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł.

W czerwcu 2021 r., podobnie jak w maju, odnotowano znaczący wzrost wartości handlu zagranicznego towarami. Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 106,6 mld zł, co oznacza wzrost o 21,7 mld zł, tj. o 25,5 proc. w stosunku do czerwca 2020 r. Wartość importu towarów wzrosła o 28,4 mld zł, tj. o 38,0 proc. w porównaniu do czerwca 2020 r. i osiągnęła poziom 103,2 mld zł. Tak wysokie wskaźniki dynamiki wynikały zarówno z niskiego poziomu odniesienia w 2020 r. związanego z obowiązującymi wówczas ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19, jak i szybkiego ożywienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Europie.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,6 mld zł i w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrosły o 1,4 mld zł (tj. o 7,0 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,5 mld zł i wzrosła o 1,3 mld zł (tj. o 11,9 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost przychodów z tytułu podróży zagranicznych o 20,2 proc., a po stronie rozchodów podróże zagraniczne wzrosły o 103,0 proc.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,7 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,7 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wy-płaty dywidend (10,6 mld zł), ujemne reinwestowane zyski (3,8 mld zł) oraz od-setki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,9 mld zł). Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).