Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2023 r.

Dane NBP: W czerwcu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (18,5 mld zł) i obrotów towarowych (4,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (11,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł).

Z opublikowanych 14 sierpnia 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,3 mld zł.

Czerwiec 2023 r. był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych. Według wstępnych szacunków nadwyżka eksportu nad importem wyniosła w tym okresie 4,6 mld zł wobec deficytu 5,1 mld zł w czerwcu ub.r. Jednocześnie był obserwowany dalszy spadek wartości obrotów. W dużej mierze wynika to ze spadku wskaźników cen transakcyjnych wyrażonych w złotych. Jest to spowodowane stopniowym obniżaniem się cen w światowym handlu i jednoczesną aprecjacją nominalnego kursu złotego. Dodatkowo niekorzystnie na realne dynamiki obrotów wpływa spowolnienie aktywności gospodarczej w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski.

W czerwcu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 124,5 mld zł, co oznacza spadek o 2,9 mld zł (tj. o 2,3 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Jest to pierwszy spadek wartości eksportu od 2020 r. Wartość importu towarów w porównaniu do czerwca 2022 r. zmniejszyła się o 12,6 mld zł (tj. o 9,5 proc.) i osiągnęła poziom 119,9 mld zł.

Spadki eksportu nastąpiły w trzech kategoriach – towarach zaopatrzeniowych, paliwach oraz dobrach konsumpcyjnych. Do zmniejszenia się wartości eksportu dóbr konsumpcyjnych najbardziej przyczyniły się spadki sprzedaży odbiorników telewizyjnych, mebli oraz sprzętu AGD.

Spadek wartości importu nastąpił w pięciu spośród sześciu głównych kategorii towarów. Najsilniej zmniejszyła się wartość importu paliw, towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 40,1 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 1,7 mld zł (tj. o 4,4 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 21,6 mld zł i zwiększyła się o 1,5 mld zł (tj. o 7,4 proc.) w porównaniu z czerwcem 2022 r.
O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,0 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,3 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,2 mld zł).