Bilans płatniczy Polski w grudniu 2021 r.

Dane NBP: W grudniu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) i dochodów wtórnych (5,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,9 mld zł).

Z opublikowanych 14 lutego 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł.

W grudniu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł, co oznacza wzrost o 20,9 mld zł (tj. o 23,1 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Grudzień, podobnie jak listopad 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2020 r. wzrosła o 35,2 mld zł (tj. o 40,1 proc.) i osiągnęła poziom 123,0 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone (gaz ziemny i ropa naftowa).

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 27,0 mld zł i w porównaniu z grudniem 2020 r. wzrosły o 4,3 mld zł (tj. o 19,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,1 mld zł i wzrosła o 5,5 mld zł (tj. o 37,6 proc.) w porównaniu z grudniem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł).