Bilans płatniczy Polski w lipcu 2023 r.

Dane NBP: W lipcu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,3 mld zł) i obrotów towarowych (4,7 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (16,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 września 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,1 mld zł.

Lipiec 2023 r. był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła w tym okresie 4,7 mld zł wobec deficytu 8,1 mld zł w lipcu ub.r. Obecnie saldo poprawia się głównie w wyniku głębokich spadków wartości importu paliw i towarów zaopatrzeniowych oraz w mniejszym stopniu – wzrostu eksportu środków transportu.

W lipcu 2023 r. pogłębiała się tendencja spadkowa obrotów towarowych. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów wyniosła 115,2 mld zł, co oznacza spadek o 5,6 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lipca 2022 r. zmniejszyła się o 15,1 proc. i osiągnęła poziom 110,4 mld zł.

Na spadek wartości eksportu wpłynęło dalsze zmniejszanie się eksportu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych. Po raz pierwszy w tym roku zmniejszyła się również wartość eksportu żywności i dóbr inwestycyjnych. Wzrostowa tendencja utrzymała się natomiast w eksporcie środków transportu.

Spadek importu nastąpił w pięciu z sześciu głównych kategorii. Najgłębsze spadki nastąpiły w imporcie paliw oraz towarów zaopatrzeniowych. Duży wpływ na wyraźne zmniejszenie się wartości importu paliw ma spadek ich cen. Jedyną kategorią, gdzie wartość importu była wyższa w porównaniu z 2022 r. były środki transportu. Złożył się na to wzrost popytu na nowe samochody osobowe oraz większe dostawy części motoryzacyjnych związane z rosnącym eksportem tej branży.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 38,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 0,2 mld zł (tj. o 0,6 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 22,9 mld zł i zwiększyła się o 0,6 mld zł (tj. o 2,7 proc.) w porównaniu z lipcem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 14,1 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (2,0 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,0 mld zł).